Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, známého také jako prodávající, je [iai:název_společnosti], tel. +48 509-721-056 (linka důvěry pouze v polštině), NIP PL 837-151-15-26, REGON 015637935.
 2. Správce údajů lze kontaktovat na adrese
  1. adresa pro dopisy: al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew;
  2. e-mailová adresa: dolejsz@dolejsz.pl.
 3. Uživatel - fyzická osoba, která vstupuje na webové stránky/webové stránky internetového obchodu nebo využívá služby či funkce popsané v těchto zásadách.
 4. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je Spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 5. Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách (webových stránkách): https://dolejsz.pl, prostřednictvím které může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a Zboží zakoupit nebo službu objednat.
 6. Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) od Prodávajícího, zasílané Zákazníkovi/Uživateli elektronickými prostředky; jejich příjem je dobrovolný a vyžaduje souhlas Zákazníka/Uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího, které se týkají Zákazníka/Uživatele a jím učiněných objednávek a uzavřených smluv, a které umožňují Zákazníkovi/Uživateli činit objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Účely, právní základ a doba zpracování

 1. Za účelem plnění smlouvy o prodeji na dálku zpracovává prodávající
  1. informace týkající se zařízení uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o webovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na webových stránkách, včetně jednotlivých podstránek;
  2. geolokační údaje, pokud uživatel udělil poskytovateli služeb souhlas s přístupem ke geolokaci. Geolokační údaje se používají k poskytování nabídek Zboží a služeb více přizpůsobených na míru;
  3. osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo (DIČ), číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje požadované Správcem v procesu nákupu.
 2. Tyto informace neobsahují identifikační údaje uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje. Správce na ně proto rozšiřuje plnou ochranu podle GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování služeb elektronickými prostředky v souladu s Nařízením, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, v souladu se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných obdobných technologií, vyjádřeným příslušným nastavením internetového prohlížeče, v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souladu se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány až do ukončení používání internetového obchodu Uživatelem.
 4. Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná článkem 32 RODO, tj. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností Správce provádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správce údajů

 1. Správce údajů může na webové stránky internetového obchodu umístit marketingové informace o svém Zboží nebo službách. Takový obsah zobrazuje správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, a to v souladu s oprávněným zájmem správce údajů, který spočívá ve zveřejňování obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a propagačního obsahu akcí, na kterých se správce údajů podílí. Zároveň akce neporušuje práva a svobody zákazníků/uživatelů, zákazníci/uživatelé očekávají, že obdrží podobný obsah, nebo jej dokonce očekávají, nebo je jejich přímým cílem navštívit webové stránky (stránky) internetového obchodu.

4. Příjemci údajů Uživatele

 1. Správce osobních údajů zpřístupňuje osobní údaje Uživatelů pouze zpracovatelům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů, a to za účelem poskytování služeb Správci, např. hostingu a údržby webových stránek, IT služeb, marketingových a PR služeb.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Odstoupení od smlouvy - elektronický návratový formulář

 1. Práva subjektů údajů
  1. na přístup (článek 15 GDPR) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k nim a na získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o době uchovávání údajů nebo o kritériích použitých pro stanovení této doby, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování;
  2. získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - získat kopii zpracovávaných údajů; první kopie je bezplatná. Za další kopie může správce údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů;
  3. na opravu (článek 16 GDPR) - požádat o opravu nepřesných nebo doplnění neúplných údajů, které se ho týkají;
  4. na výmaz údajů (článek 17 GDPR) - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce údajů nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné;
  5. na omezení zpracování (článek 18 GDPR) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud
   1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit,
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití,
   3. správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
  6. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) - obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a mít právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. vznést námitku (článek 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, včetně profilování. V takovém případě správce údajů posoudí existenci důležitých oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektů údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků. Pokud podle tohoto posouzení převáží zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce údajů povinen zpracování údajů pro tyto účely ukončit;
  8. kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu zůstává i nadále zákonné. Odvolání souhlasu má za následek, že správce údajů přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
 2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat jej, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.

7. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:
 2. adresa pro dopisy: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na internetových stránkách: https: //www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. adresa pro dopisy: linka důvěry: 606-950-0000.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů se může v každém případě obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů, a to e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto zásad.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie

 1. Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb správce údajů za účelem poskytování aktuálních a spolehlivých informací zákazníkům/uživatelům.

10. Soubory cookie

 1. Internetový obchod plní funkce získávání informací o Zákaznících, Uživatelích a jejich chování následujícím způsobem
  1. informace dobrovolně zadané ve formulářích, a to pro účely vyplývající z funkce formuláře;
  2. ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") na koncové zařízení;
  3. shromažďování protokolů webového serveru provozovatelem hostingu Internetového obchodu (nezbytné pro řádné fungování Internetového obchodu).
 2. Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny k používání webových stránek Internetového obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu Zákazníka/Uživatele. Souhlas s používáním všech souborů cookie internetovým obchodem se uděluje kliknutím na tlačítko: "Zavřít" při zobrazení oznámení o používání souborů cookie internetovým obchodem nebo zavřením tohoto oznámení.
 4. Pokud Zákazník/Uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookie Internetovým obchodem, může použít možnost: "Nesouhlasím", která je rovněž dostupná v oznámení o používání souborů cookie Internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který Zákazník/Uživatel aktuálně používá (to však může způsobit nesprávné fungování Internetového obchodu).
 5. Pro správu nastavení souborů cookie by měl Zákazník/Uživatel vybrat internetový prohlížeč/systém a postupovat podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů ze souborů cookies jsou oprávněné zájmy Provozovatele webových stránek spočívající v poskytování kvalitních služeb, zajištění bezpečnosti služeb.
 7. Internetový obchod používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou v zařízení Uživatele uloženy po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do jejich odstranění Uživatelem.

Functional cookies (necessary)

dolejsz.pl

monit_token: 365 days, cookie

shop_monit_token: 30 minutes, cookie

client: 1 days, cookie

affiliate: 90 days, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 days, cookie

__IAI_SRC: 90 days, cookie

login: cookie

CPA: 28 days, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie

basket_id: 365 days, cookie

page_counter: 1 days, cookie

LANGID: 180 days, cookie

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 days, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

dolejsz.pl

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 days, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 days, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 days, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 days, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 days, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 days, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 days, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 days, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 days, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 days, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 days, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Soubory cookie se používají k následujícím účelům
  1. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Zákazníci/uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  2. udržování relace Zákazníka/Uživatele (po přihlášení), díky čemuž nemusí Zákazník/Uživatel na každé podstránce Internetového obchodu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
  3. definování profilu zákazníka za účelem zobrazování doporučení produktů a odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 2. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení Uživatele. Zákazníci/Uživatelé mohou v této oblasti změnit své nastavení. Webový prohlížeč umožňuje soubory cookie odstranit. Je také možné soubory cookie automaticky blokovat.
 3. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a mohou být také využívány inzerenty a partnery Internetového obchodu, kteří s Internetovým obchodem spolupracují.
 5. Soubory cookie mohou být využívány sítí Google k zobrazování reklamy přizpůsobené způsobu, jakým Zákazník/Uživatel používá Internetový obchod. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Doporučujeme, aby si Zákazník/Uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností za účelem pochopení používání souborů cookie ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů - Google Analytics.
 7. Pokud jde o informace o preferencích Zákazníka/Uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může Zákazník/Uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Na webových stránkách OnlineShopu jsou k dispozici pluginy, které mohou předávat údaje Zákazníků/Uživatelů sběračům dat, jako je například: Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Photoslurp, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 9. Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů zpřístupnit údaje Zákazníků/Uživatelů kurýrním subjektům. V současné době jsou v internetovém obchodě k dispozici tyto způsoby doručení: https://dolejsz.pl/cs/delivery.
 10. Za účelem řádného plnění Smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů zpřístupnit údaje zákazníka/uživatele internetovým platebním systémům. V současné době jsou v internetovém obchodě k dispozici tyto platební metody ve formě platby předem: https://dolejsz.pl/cs/payments.

11. Odběr novinek

 1. Zákazník/uživatel může udělit souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou zaškrtnutím příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě takového souhlasu bude Zákazník/Uživatel dostávat informace (Newsletter) Internetového obchodu, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím na e-mailovou adresu Zákazníka/Uživatele.
 2. Zákazník/Uživatel se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit odškrtnutím příslušného políčka na stránce svého účtu nebo na formuláři https://dolejsz.pl/cs/newsletter.html, kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého Newsletteru nebo prostřednictvím Zákaznického servisu.

12. Účet

 1. Zákazník/uživatel nesmí do internetového obchodu vkládat nebo poskytovat prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů nezákonné povahy.
 2. Zákazník/Uživatel získá přístup k účtu po registraci.
 3. Při registraci Zákazník/Uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název firmy, číslo NIP, údaje pro vystavení prodejního dokladu, údaje pro zaslání, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/uživatel ujišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou správné. Při registraci je nutné, aby si zákazník/uživatel pečlivě přečetl Provozní řád a v registračním formuláři označil, že se s Provozním řádem seznámil a plně souhlasí se všemi jeho ustanoveními.
 4. Okamžikem umožnění přístupu Zákazníka/Uživatele k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem/Uživatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickými prostředky na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v Pravidlech.
 5. Registrace Účtu na jedné z webových stránek Internetového obchodu znamená zároveň registraci umožňující přístup na ostatní webové stránky, na kterých je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Uživatel může kdykoli s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky, přičemž o tom informuje Prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v části 1 bodu 2 těchto Pravidel.
 7. Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkající se účtu v případě: ukončení nebo převodu služby internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení těchto Pravidel ze strany zákazníka/uživatele, jakož i v případě nečinnosti zákazníka/uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je vypovězena se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že opětovná registrace účtu vyžaduje souhlas Prodávajícího.
IdoSell Trusted Reviews
4.94 / 5.00 69 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-07
Super
2024-06-03
Błyskawiczna wysyłka
pixel