Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Butiksregler

§ 1. Definitioner

 1. Föreskrifter - dessa regler och föreskrifter, som fastställer principerna för ingående av distansförsäljningsavtal via Internetbutiken, principerna för fullgörande av dessa avtal, parternas rättigheter och skyldigheter i distansförsäljningsavtalet och principerna för klagomålsförfarandet. När det gäller tjänster som tillhandahålls elektroniskt är reglerna och bestämmelserna de regler och bestämmelser som avses i artikel 8 i lagen om elektroniska tjänster.
 2. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan rättskapacitet som enligt lagen har rättskapacitet och som ingår ett distansförsäljningsavtal med säljaren.
 3. Konsument - en fysisk person som gör en rättslig transaktion med näringsidkaren som inte är direkt kopplad till dennes ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet.
 4. Enskild företagare - en fysisk person som ingår ett distansförsäljningsavtal med direkt anknytning till sin affärsverksamhet, när det av innehållet i avtalet framgår att det inte är av yrkesmässig karaktär för denna person, särskilt till följd av föremålet för hans eller hennes affärsverksamhet, som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna i det centrala registret över affärsverksamhet och information.
 5. Företagare - en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person och som enligt lagen har rättskapacitet och som i eget namn bedriver ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet.
 6. Leverantör:.
  dolejsz.pl Marcin Dolejsz,
  tel. Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe,
  dolejsz@dolejsz.pl,
  NIP 837-151-15-26,
  REGON 015637935.
 7. Säljarens registrerade adress:.
  al.600-lecia 62a/32,
  96-500 Sochaczew.
 8. Internetbutik - den webbplats som drivs av säljaren och som är tillgänglig på följande elektroniska adresser: https://dolejsz.pl genom vilken kunden kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varorna eller beställa en tjänst.
 9. Distansförsäljningsavtal - ett avtal om försäljning av Varor/avtal om tillhandahållande av en digital tjänst eller digitalt innehåll (i förekommande fall), som ingås via Internetbutiken.
 10. Varor - en rörlig vara som kunden kan köpa från webbutiken.
 11. Digital tjänst - en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att
  1. producera, bearbeta, lagra eller få tillgång till data i digital form;
  2. dela data i digital form som har laddats upp eller skapats av konsumenten eller andra användare av denna tjänst;
  3. andra former av interaktion genom data.
 12. Digitalt innehåll - data som produceras och tillhandahålls i digital form.
 13. Integritets- och cookiepolicy för nätbutiken - ett dokument med detaljerade regler för behandling av personuppgifter och användning av cookies. Sekretess- och cookiepolicyn bifogas som bilaga 3 till villkoren och finns tillgänglig på https://dolejsz.pl/sv/privacy-and-cookie-notice.
 14. Permanent medium - avser ett material eller verktyg som gör det möjligt för kunden eller leverantören att lagra information som är riktad till kunden eller leverantören personligen på ett sådant sätt att informationen kan nås i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för de syften för vilka informationen används och som gör det möjligt att reproducera den lagrade informationen oförändrad, särskilt e-post.
 15. Elektroniskt beställningsformulär - elektroniskt beställningsförfarande som säljaren ställer till köparens förfogande.
 16. Elektronisk returblankett - det elektroniska returförfarande som säljaren tillhandahåller köparen; finns på https://dolejsz.pl/pl/returns-open.html.
 17. Elektronisk reklamationsblankett - det elektroniska reklamationsförfarande som säljaren tillhandahåller köparen, tillgängligt på https://dolejsz.pl/pl/rma-open.html.
 18. Skicka en beställning - bekräftelse av en beställning genom att kunden klickar på knappen "", vilket behandlas som en bindande avsiktsförklaring från kundens sida om att ingå ett distansförsäljningsavtal med säljaren.
 19. Konto - en uppsättning uppgifter som lagras i nätbutiken och i säljarens IKT-system och som gäller en viss kund och de beställningar som kunden lagt och de distansavtal som kunden ingått, med vars hjälp kunden kan lägga beställningar, och i god tid - avbryta eller ändra, och ingå distansavtal.
 20. Opinion om orderhantering eller opinion om enskilda Varor - subjektiva uttalanden och betyg som tilldelas i form av stjärnor från 1 till 5.

§ 2 Allmänna bestämmelser

 1. typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg
  1. ingående av försäljningsavtal online - med avseende på Varor som säljs i Internetbutiken,
  2. principerna för registrering och användning av ett konto inom ramen för Internetbutiken,
  3. lägga till åsikter, kommentarer och betyg - kunden kan lägga till en åsikt eller kommentar till sin beställning,
  4. skicka e-postmeddelanden där säljaren bekräftar mottagandet av en beställning, eventuellt mottagande av betalning, godkännande av en beställning för behandling.
 2. Användningen av Internetbutiken är möjlig under förutsättning att det datasystem som kunden använder uppfyller följande tekniska minimikrav
  1. webbläsare i aktuell version, t.ex
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. program för visning av filer i PDF-format.
 3. Innehållet som finns på sidorna i Internetbutiken, inklusive beskrivningar av Varor och priser utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i artikel 71 i civillagen.
 4. Säljaren ska göra dessa villkor tillsammans med bilagorna tillgängliga via en länk på hemsidan före, under och efter ingåendet av distansförsäljningsavtalet. Köparen kan ladda ner och skriva ut dem.
 5. För att garantera säkerheten vid överföring av meddelanden och uppgifter i samband med de tillhandahållna tjänsterna vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga med hänsyn till säkerhetsgraden för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar personuppgifter som överförs via Internet.

§ 3 Beställningar

 1. att göra en beställning i Onlinebutiken kan göras via ett konto eller välja alternativet köp utan registrering, i vilket fall ett internt konto skapas, på grundval av vilket kunden kan skapa ett konto. Det interna kontot bibehålls tills uppgifterna raderas från systemet eller kontot spärras.
 2. Köpet görs genom att fylla i ett elektroniskt beställningsformulär som finns på sidorna i webbutiken. Valet av de beställda Varorna görs genom att lägga dem i korgen. I det elektroniska beställningsformuläret anges bland annat vilka Varor, till vilket pris och i vilka mängder kunden vill beställa till den plats som han/hon anger. Kunden vidtar lämpliga tekniska åtgärder utifrån de meddelanden som visas.
 3. När kunden har angett alla nödvändiga uppgifter visas en sammanfattning av den beställning som gjorts. Sammanfattningen av beställningen innehåller information om följande: Säljarens identifieringsuppgifter, föremålet för beställningen, enhetspris och totalpris för de beställda varorna, inklusive leveranskostnader och eventuella andra kostnader, det valda betalningssättet, det valda leveranssättet, tid och kostnad för leveransen.
 4. Om föremålet för avtalet är tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster som inte är lagrade på ett materiellt medium eller tjänster som tillhandahålls elektroniskt eller på distans - ger konsumenten i den extra kryssruta som krävs för att göra beställningen och som finns på det elektroniska beställningsformuläret följande samtycke: "Jag samtycker till att digitalt innehåll som inte är registrerat på ett materiellt medium levereras eller att tjänsten påbörjas före utgången av 14 dagar från dagen för avtalets ingående och erkänner förlusten av ångerrätten". Säljaren kommer att bekräfta mottagandet av ovannämnda samtycke per e-post.
 5. För att göra en beställning är det nödvändigt att i det elektroniska beställningsformuläret lämna de personuppgifter som är markerade som obligatoriska, att acceptera innehållet i villkoren och att skicka beställningen genom att trycka på knappen ""
  1. Kundens avsändande av ett elektroniskt beställningsformulär utgör en bindande avsiktsförklaring om att ingå ett distansförsäljningsavtal i enlighet med innehållet i dessa villkor.
  2. Ett distansförsäljningsavtal ska anses ha ingåtts vid den tidpunkt då säljaren accepterar det elektroniska beställningsformuläret, vilket bekräftas genom att ett meddelande visas för köparen som bekräftar godkännandet av beställningen och anger dess nummer.
  3. Efter att ha ingått ett distansförsäljningsavtal får kunden en bekräftelse på den gjorda beställningen i form av ett e-postmeddelande, som innehåller: en bekräftelse på att beställningen accepterats och en slutlig bekräftelse på alla viktiga delar av beställningen och de allmänna villkoren för det ingångna distansförsäljningsavtalet (villkor för webbutiken, inklusive bilagorna nr 1 och 2), säljarens uppgifter, säljarens ansvar för kvaliteten på utförandet, om de tjänster som säljaren tillhandahåller efter försäljningen samt om hur och vilka effekter det har att frånträda avtalet. Anvisningar om sättet och effekterna av att häva avtalet finns i bilaga 1.
  4. Fram till dess att Säljaren påbörjar behandlingen av beställningen
   1. kan kunden ändra sin beställning med hjälp av den tekniska lösningen som finns på sidan Elektroniskt beställningsformulär och genomgå hela beställningsvägen på nytt. Beställningen ändras genom att lägga en ny beställning som ersätter den tidigare gjorda beställningen. Alternativt krediteras den betalning som kunden gjort för den nya beställningen och, om det rör sig om en överbetalning, återbetalas den till det bankkonto från vilket betalningen gjordes.
   2. Kunden kan annullera sin beställning genom att välja alternativet "annullera beställning" som finns på sidan för det elektroniska beställningsformuläret.
  5. Om kunden annullerar beställningen ska säljaren återbetala den mottagna betalningen inom tre arbetsdagar. Betalningen kommer att återbetalas med samma betalningsmetod som kunden använde.
  6. Behandlingstiden för beställningen är mellan 1 och 10 arbetsdagar från dagen för avtalets ingående.

§ 4 Betalning

 1. Nätbutiken erbjuder möjlighet till betalning i form av förskottsbetalning, kontant betalning vid leverans (med betalning på konto efter leverans). Alternativet uppskjuten betalning är möjligt i situationer som överenskommits individuellt med säljaren.
 2. Betalning av varorna kan ske med den metod som valts vid beställningstillfället på det elektroniska beställningsformuläret.
 3. de för närvarande tillgängliga förbetalda betalningsmetoderna i webbutiken finns på https://dolejsz.pl/sv/payments.

§ 5 Leverans

 1. På det elektroniska beställningsformuläret ska kunden välja leveranssätt genom att kryssa för det val som görs.
 2. I händelse av att Varorna inte hämtas av Kunden, vilket leder till att Varorna returneras till Säljaren - kan Säljaren frånträda köpeavtalet, efter att ha ringt Kunden i ett e-postmeddelande som angetts i köpprocessen för att fullgöra avtalet. Återkallandet av avtalet sker genom ett uttalande till kunden i form av ett e-postmeddelande.
 3. I den situation som anges i punkt 2 är säljaren skyldig att omedelbart återlämna den betalning som mottagits för de varor som kunden köpt till kunden.
 4. De för närvarande tillgängliga leveransmetoderna i webbutiken finns på https://dolejsz.pl/sv/delivery.

§ 6 Ångerrätt från avtalet - elektronisk returblankett

 1. En konsument som har ingått ett distansavtal kan inom 14 dagar frånträda avtalet utan att ange några skäl. Om konsumenten frånträder ett distansavtal - ska avtalet anses inte ha ingåtts.
 2. Den enskilda företagaren ska också ha rätt att frånträda avtalet i enlighet med punkterna 6 och 7 i detta avtal. I den mån som det i punkterna 6 och 7 i dessa villkor hänvisas till konsumenten ska det också förstås som att det avser den enskilda företagaren.
 3. Om konsumenten frånträder avtalet ska konsumenten endast stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
 4. Konsumentens förklaring måste tydligt uttrycka sin vilja att frånträda avtalet, i synnerhet kan konsumenten
  1. använda den elektroniska returblankett som finns på webbutikens webbplats: https://dolejsz.pl/pl/returns-open.html.
  2. frånträda avtalet med hjälp av den ångerblankett som bifogas som bilaga 2 - genom att skicka den till säljarens registrerade adress.
  3. Säljaren ska omedelbart bekräfta på ett hållbart medium att han eller hon har mottagit den förklaring om att frånträda avtalet som lämnats in på det sätt som anges i punkterna 1 och 2.
 5. Det räcker med att skicka förklaringen innan den löper ut för att tidsfristen ska vara uppfylld.
 6. Tidsfristen för att frånträda avtalet ska börja löpa
  1. för ett avtal i samband med vilket säljaren levererar varorna och är skyldig att överföra äganderätten till dem - från det att konsumenten eller en annan tredje part än den transportör som konsumenten har angett tar varorna i besittning, och för ett avtal som
   1. omfattar flera artiklar som levereras separat, i partier eller i delar - från det att den sista artikeln, partiet eller delen tas i besittning;
   2. består av regelbundna leveranser av varor under en bestämd tidsperiod - från det att den första varan tas i besittning;
  2. för andra avtal - från och med den dag då avtalet ingås.
 7. Formuläret för förklaring om att frånträda avtalet (bilaga nr 2 till dessa föreskrifter) och information om hur man utövar sin ångerrätt (bilaga nr 1 till dessa föreskrifter) ska tillhandahållas i elektronisk form.
 8. Om säljaren frånträder avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst får säljaren hindra konsumenten från att fortsätta använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, särskilt genom att hindra konsumenten från att få tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.
 9. Om avtalet om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst hävs ska konsumenten sluta använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och göra den tillgänglig för tredje part.
 10. Rätten att frånträda ett distansförsäljningsavtal ska inte gälla de avtal som anges i artikel 38 i lagen av den 30 maj 2014. (2019 års lagbok, punkt 134) om konsumenträttigheter, bland annat avtal
  1. för tillhandahållande av tjänster för vilka konsumenten är skyldig att betala priset, om säljaren har utfört tjänsten i sin helhet med uttryckligt och föregående samtycke från konsumenten, som innan utförandet påbörjades har informerats om att han efter säljarens utförande kommer att förlora sin rätt att frånträda avtalet och som har bekräftat detta.
  2. där priset eller ersättningen är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har kontroll över och som kan inträffa före ångerfristens utgång;
  3. vars föremål för prestationen är en vara som inte är prefabricerad, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller avsedd att uppfylla konsumentens individuella behov;
  4. vars prestanda är en vara som levereras i en förseglad förpackning som, när den väl har öppnats, inte kan återlämnas av hälso- eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen;
  5. för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram som levereras i förseglade förpackningar, om förpackningen har öppnats efter leveransen;
  6. leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium och för vilket konsumenten är skyldig att betala priset, om säljaren har påbörjat utförandet med konsumentens uttryckliga och föregående samtycke, som innan utförandet påbörjades har informerats om att konsumenten efter säljarens utförande kommer att förlora sin rätt att frånträda avtalet och som har godkänt detta;
  7. vars föremål är en lättförstörbar vara eller en vara med kort hållbarhet och där föremålet för prestationen är varor som till sin natur är oskiljaktiga från andra varor efter leveransen;
  8. för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för ett abonnemangsavtal;
  9. som genomförs på offentlig auktion;
  10. för tillhandahållande av logi annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering, tjänster i samband med fritids-, underhållnings-, sport- eller kulturevenemang, om det i avtalet anges vilken dag eller period tjänsten ska utföras;
  11. om föremålet för prestationen är alkoholhaltiga drycker, vars pris har överenskommits när försäljningsavtalet ingicks, vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över;

7 § Effekter av att frånträda avtalet

 1. Säljaren ska inom 14 dagar från mottagandet av meddelandet om att han/hon frånträder avtalet om försäljning av en vara återbetala konsumenten alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive leveranskostnader, som motsvarar det billigaste leveranssättet som säljaren erbjuder
  1. Återbetalning av betalningar ska ske med samma betalningssätt som konsumenten använt.
  2. Om konsumenten för att utöva sin ångerrätt - använder den elektroniska returblanketten - kommer pengarna att återbetalas med den valda metoden och till det bankkonto som konsumenten har angett.
  3. Om säljaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna hos konsumenten kan säljaren hålla inne återbetalningen av den betalning som han har fått från konsumenten tills han har fått tillbaka varorna eller konsumenten har lämnat bevis på att varorna har återlämnats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 2. Säljaren kan erbjuda konsumenten att själv hämta varorna hos konsumenten. Om säljaren inte har gjort ett sådant erbjudande - ska konsumenten dock återlämna varan till säljaren (eller till en person som av säljaren bemyndigats att hämta den) omedelbart, men senast 14 dagar från den dag då konsumenten frånträdde avtalet. För att hålla tidsfristen är det tillräckligt att återlämna varan innan den löper ut. Varor som konsumenten returnerar ska skickas till adressen för säljarens registrerade kontor.
 3. Konsumenten ska vara ansvarig för all värdeminskning av varorna till följd av att de används utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 4. Konsumenten får inte frånträda avtalet om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls i utbyte mot betalning av ett pris och om det digitala innehållets eller den digitala tjänstens bristande överensstämmelse med avtalet är oväsentlig.
 5. Säljaren kan begära återlämnande av det materiella medium på vilket han har levererat det digitala innehållet inom 14 dagar från mottagandet av konsumentens förklaring om att han eller hon frånträder avtalet. Konsumenten ska omedelbart och på säljarens bekostnad återlämna mediet.
 6. Säljaren ska vara skyldig att återlämna priset endast för den del som motsvarar det digitala innehåll eller den digitala tjänst som inte överensstämmer med avtalet och det digitala innehåll eller den digitala tjänst vars skyldighet att tillhandahålla har fallit bort på grund av att säljaren frånträtt avtalet.

§ 8 Reklamation

 1. Ett klagomål om fel på Varorna eller om att Varorna inte överensstämmer med det ingångna distansförsäljningsavtalet kan lämnas in
  1. via det elektroniska reklamationsformuläret;
  2. skriftligen till adressen till säljarens säte eller via e-post till dolejsz@dolejsz.pl.
 2. I anmälan är det nödvändigt att specificera ett fel som Varorna enligt Köparen har, göra anspråk på Säljaren, och om möjligt - dokumentera nämnda fel och tillhandahålla bevis på köp av Varorna i Onlineshoppen. Säljaren ska svara på reklamationen inom 14 dagar från mottagandet. Om han inte har svarat inom den ovannämnda tidsfristen ska det anses att han har erkänt klagomålet. Svaret på klagomålet ska säljaren lämna till köparen skriftligen eller på ett varaktigt medium.
 3. De åtgärder som köparen ska vidta för att lämna in ett klagomål, inklusive sättet att leverera de varor som klagomålet gäller till säljaren, anges i olika skeden i det elektroniska reklamationsformuläret.
 4. Om säljaren anser att klagomålet är berättigat: kostnaderna för utbyte, reparation, inklusive fraktkostnader i samband med reklamationen av varorna ska bäras av säljaren.
 5. Säljaren ska vara ansvarig gentemot konsumenten, liksom gentemot den enskilda näringsidkaren, för varornas bristande överensstämmelse med distansförsäljningsavtalet enligt de principer som följer av lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter
  1. Säljaren ska vara ansvarig för att varorna inte överensstämmer med det köpeavtal som ingåtts på distans och som existerar vid tidpunkten för leveransen och som avslöjas inom två år från den tidpunkten, om inte varornas användningstid, som anges av säljaren, är längre.
  2. Säljaren ska reparera eller ersätta Varorna inom 14 dagar efter att ha tagit emot klagomålet. Kostnaderna för reparation eller utbyte, särskilt kostnader för porto, transport, arbete och material, ska betalas av säljaren.
  3. Konsumenten ska ställa de varor som ska repareras eller ersättas till säljarens förfogande. Säljaren ska hämta varorna på egen bekostnad. 6.
 6. Säljaren ska leverera varorna utan defekter och ska vara ansvarig gentemot entreprenören för defekter i de köpta varorna enligt civillagen.
 7. Leverans av digitalt innehåll eller digital tjänst till konsumenten eller den enskilda företagaren ska ske i enlighet med de principer som följer av lagen av den 30.05.2014 om konsumenträttigheter
  1. Digitalt innehåll ska anses ha levererats när det digitala innehållet eller de medel som ger tillgång till det digitala innehållet eller nedladdning av det digitala innehållet har gjorts tillgängliga för konsumenten eller för en fysisk eller virtuell enhet som konsumenten självständigt har valt för detta ändamål, eller när konsumenten eller en sådan enhet har fått tillgång till det.
  2. Det digitala innehållet ska anses ha levererats när konsumenten eller den fysiska eller virtuella enhet som konsumenten självständigt har valt för detta ändamål har fått tillgång till det.
  3. Säljaren ska se till att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten överensstämmer med avtalet inom 21 dagar från den tidpunkt då säljaren informeras av konsumenten om den bristande överensstämmelsen med avtalet och utan onödig olägenhet för konsumenten, med hänsyn till deras art och det syfte för vilket de används. Kostnaderna för att få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten att överensstämma med avtalet ska bäras av säljaren.

§ 9 Yttranden

 1. En åsikt om hanteringen av en beställning eller en åsikt om en Artikel kan lämnas in under ett besök i Onlinebutiken genom att klicka på gränssnittet bredvid Artikeln eller genom att klicka på den länk som finns i e-postmeddelandet. Tillägget av ett yttrande är frivilligt och kostnadsfritt. Kunden får endast lägga in ett Betyg inom ramen för en beställning. 2.
 2. I betygsättningen kan kunden tilldela ett stjärnbetyg från 1 till 5 och lägga till en muntlig kommentar begränsad till 65535 tecken.
 3. Betygen lagras och visas offentligt på webbplatsen Online Shop samt på webbplatserna https://zaufaneopinie.idosell.com och https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Säljaren verifierar yttrandena med hjälp av den e-postadress som användes vid köpet av varorna i fråga. Ett yttrande som har lämnats av en person med hjälp av den e-postadress som användes vid köpet - markeras på webbutikens webbplats med kommentaren "yttrande bekräftat genom köp". Alla andra yttranden markeras som "yttrande som inte bekräftats av ett köp".
 5. Säljaren kan publicera yttranden om en viss vara från sina andra webbutiker.
 6. Säljaren kommer inte att ändra innehållet eller stjärnorna i yttrandena.
 7. Köparen är ensam och ensam ansvarig för innehållet i yttrandet. Säljaren förbehåller sig rätten att radera ett yttrande i enlighet med lagen och dessa villkor.
 8. Det är förbjudet att lämna information som är osann, vilseledande, vulgär, aggressiv, stötande eller uppenbart omoralisk. Det är också oacceptabelt att ladda upp innehåll som är olagligt, som kränker tredje parts rättigheter eller som utgör illojal konkurrens. 9.
 9. Kunden förbinder sig att inte lägga upp innehåll som innehåller länkar till externa webbplatser, som är av marknadsförings- eller reklamkaraktär eller som innehåller personuppgifter om tredje part.
 10. Innehållet i betyget kan döljas för andra användare av butiken på kundens uttryckliga begäran, men det tilldelade stjärnbetyget kommer att ingå i det totala betyget för butiken och varorna.

§ 10 Immateriella rättigheter

 1. Kunden förklarar att han/hon inte har rätt till några rättigheter, inklusive upphovsrätt eller relaterade rättigheter till de utvärderingar och uttalanden som han/hon lagt upp, förutom rätten att använda webbutiken på det sätt som anges i villkoren. Kunden har inte rätt att registrera, reproducera, göra tillgängligt, offentliggöra eller sprida innehållet, såvida inte en sådan rätt följer av bestämmelserna i lag eller dessa villkor.
 2. Kunden har inte rätt att på något sätt ingripa i innehållet, särskilt inte i innehållet, strukturen, formen, grafiken, driftsmekanismen eller andra delar av webbutiken.
 3. Genom att placera yttranden i webbutiken, som utgör verk i den mening som avses i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter - beviljar kunden säljaren en icke-exklusiv och kostnadsfri licens, obegränsad i tid och område, för säljarens användning av dessa verk, tillsammans med rätten att bevilja en underlicens, vilket inbegriper att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att alla kan få tillgång till det på en plats och vid en tidpunkt som de individuellt väljer (Internet). Licensen beviljas för alla de användningsområden som är kända vid tidpunkten för beviljandet, särskilt följande användningsområden
  1. inspelning och mångfaldigande av verket med hjälp av alla tekniker - särskilt tryckning, reprografi, magnetisk inspelning, digital teknik, dvs. med hjälp av alla tekniker på alla audiovisuella eller visuella bärare, särskilt audiovisuella skivor, CD-skivor, datordiskar, i ett multimedianätverk, inklusive Internet och tillhörande onlinetjänster och mångfaldigande, inspelning, användning på Internet, reklam, mångfaldigande av inspelningen i elektronisk form i datorminne och i interna och externa nätverk,
  2. användning av hela eller delar av verket eller delar av verket, med möjlighet att göra ändringar till följd av det givna onlinemediets karaktär - i alla publikationer, särskilt online, digitala, nyhetsbrev och information, ensamma eller i kombination med andra verk eller delar av verk; användning av hela eller delar av verket i marknadsföringssyfte och reklam, särskilt i form av audiovisuell, ljud- och medieannonsering.
  3. inom ramen för handel med originalet eller kopiorna på vilka verket har fastställts - marknadsföring, utlåning, uthyrning av originalet eller kopiorna,
  4. inom ramen för spridning av verket på annat sätt än vad som anges ovan - offentligt framförande, utställning, visning, reproduktion samt sändning och återutsändning, liksom att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sätt som gör det möjligt för alla att få tillgång till det på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
  5. användning av verk i reklamsyfte och marknadsföringssyfte;
 4. kundens radering av kontot eller av ett yttrande i enlighet med avsnitt 9 punkt 8 ska inte påverka giltigheten av ovannämnda licens.

§ 11 Slutbestämmelser

 1. Dessa användarvillkor gäller från och med 2023.01.21.
 2. Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor ändras eller ogiltigförklaras genom ett beslut av en behörig myndighet eller domstol ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla och vara bindande för säljaren och kunden.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Avtal som ingåtts före den dag då de nya bestämmelserna träder i kraft ska genomföras på grundval av de bestämmelser som gällde den dag då avtalet ingicks.
 4. Den lag som är tillämplig för att lösa eventuella tvister som rör villkoren ska vara polsk lag. Dessa tvister ska avgöras av den lokalt behöriga gemensamma domstolen. Den kund som är en konsument kan också använda sig av utomrättsliga sätt att hantera klagomål och driva krav. All information om utomrättsliga sätt att hantera klagomål och göra anspråk kan erhållas på webbplatsen för konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten på följande adress: www.uokik.gov.pl. Samtidigt vill vi informera er om att de angivna förfarandena är frivilliga och att båda parter måste samtycka till dem.
 5. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 informerar vi dig om att plattformen för tvistlösning online mellan konsumenter och näringsidkare på EU-nivå (ODR-plattformen) finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en webbplats med en enda kontaktpunkt för konsumenter och näringsidkare som vill lösa en tvist om avtalsförpliktelser som uppstår i samband med ett försäljnings- eller tjänsteavtal online utanför domstol.

§ 12. Bilaga 1 - Information om utövandet av ångerrätten

 1. Du har ångerrätt på följande villkor för konsumenten och den enskilda näringsidkaren.
  Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 14 dagar
  1. i fråga om ett köpeavtal, från den dag då du tar varorna i besittning eller då en tredje part som inte är transportören och som du angett tar varorna i besittning;
  2. vid ett avtal som innebär en skyldighet att överföra äganderätten till flera artiklar som levereras separat, från den dag då du tar den sista artikeln i besittning eller då en tredje part som inte är transportören och som du har angett tar den sista artikeln i besittning;
  3. vid ett avtal som föreskriver överföring av äganderätten till föremål som levereras i delbetalningar eller delar, från och med den dag då du får den sista delbetalningen eller delen i din besittning eller då en annan tredje part än transportören och som du har angett får den sista delbetalningen eller delen i din besittning;
  4. vid avtal om regelbundna leveranser av varor, under en bestämd tidsperiod från och med den dag då du får den första varan i din besittning eller då en tredje part som inte är transportören och som du har angett får den första varan i sin besittning;
  5. när det gäller avtal om tillhandahållande av tjänster eller digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, från och med den dag då avtalet ingås.
 2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, dvs. dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500, Sochaczew, tel Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe, dolejsz@dolejsz.pl, om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post).
 3. Du kan använda förlagan till ångerformuläret, men det är inte obligatoriskt.
 4. Du kan också fylla i den elektroniska returblanketten som finns på webbutikens webbplats: https://dolejsz.pl/pl/returns-open.html. Om du använder detta alternativ skickar vi dig utan dröjsmål en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande om återkallelse på ett varaktigt medium.
 5. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
 6. Om du ångrar detta avtal ska vi utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva din ångerrätt från detta avtal, återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.
 7. Om det gäller avtal som innebär överföring av äganderätten till en vara och vi inte har erbjudit oss att hämta varan i händelse av ångerrätt - kommer vi att hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varan eller tills du har gett oss bevis på att den har återlämnats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 8. Skicka tillbaka den returnerade varan till: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du informerade oss om att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan före utgången av 14-dagarsperioden. Du måste stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.
 9. på grund av varans vikt och dimensioner - i händelse av att du ångrar avtalet - kan det innebära högre kostnader för att returnera varan än för normal postleverans. Om du vill använda kurirföretagens tjänster kan det bli nödvändigt att skicka försändelsen på en pall, vilket är dyrare än vanlig postleverans.

§ 13. Bilaga 2 - Förlaga till ångerblankett

pixel