Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig och definitioner

 1. Den personuppgiftsansvarige för Kunderna/användarna i webbutiken, även kallad Säljaren, är dolejsz.pl Marcin Dolejsz, tel Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe, NIP PL 837-151-15-26, REGON 015637935.
 2. Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas på följande adress
  1. adress för brev: al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew;
  2. e-postadressen: dolejsz@dolejsz.pl.
 3. Användare - en fysisk person som går in på nätbutikens webbplats/webbplatser eller använder de tjänster eller funktioner som beskrivs i denna policy.
 4. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en fysisk person som är en konsument, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som enligt lagen har rättskapacitet och som ingår ett distansförsäljningsavtal med säljaren.
 5. Onlinebutik - en internettjänst som drivs av säljaren och som är tillgänglig på elektroniska adresser (webbplatser): https://dolejsz.pl genom vilken kunden/användaren kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varorna eller beställa tjänsten.
 6. Nyhetsbrev - information, inklusive kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws of 2020, punkt 344) från säljaren, som skickas till kunden/användaren på elektronisk väg; mottagandet av informationen är frivilligt och kräver kundens/användarens samtycke.
 7. Konto - en uppsättning uppgifter som lagras i webbutiken och i säljarens IT-system om kunden/användaren och de beställningar som kunden/användaren gjort och de avtal som kunden/användaren ingått, vilket gör det möjligt för kunden/användaren att göra beställningar och ingå avtal.
 8. GDPR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

2. Ändamål, rättslig grund och tidsperiod för behandlingen

 1. För att genomföra distansförsäljningsavtalet behandlar säljaren
  1. information om användarens enhet för att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt: datorns IP-adress, information som finns i cookies eller annan liknande teknik, sessionsdata, webbläsardata, enhetsdata, data om aktivitet på webbplatsen, inklusive på enskilda undersidor;
  2. geolokaliseringsuppgifter, om användaren har samtyckt till att tjänsteleverantören får tillgång till geolokalisering. Geolokaliseringsuppgifter används för att ge mer skräddarsydda erbjudanden om varor och tjänster;
  3. användarens personuppgifter: namn, efternamn, adress till kontoret, korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, skatteregistreringsnummer, bankkontonummer eller andra personuppgifter som administratören behöver i samband med köpet.
 2. Denna information innehåller inga identitetsuppgifter om användarna, men i kombination med annan information kan den utgöra personlig information. Därför ger den registeransvarige dem fullt GDPR-skydd.
 3. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 b i GDPR, i syfte att tillhandahålla en tjänst, dvs. ett avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i enlighet med förordningen, i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 a i GDPR, i enlighet med samtycke till användning av vissa cookies eller annan liknande teknik, vilket uttrycks genom lämpliga inställningar i webbläsaren, i enlighet med telelagen eller i enlighet med samtycke till geolokalisering. Uppgifterna behandlas tills användaren slutar använda webbutiken.
 4. Förvaltaren förbinder sig att vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32 i RODO, dvs. med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaden för genomförandet och behandlingens art, omfattning och ändamål samt risken för kränkningar av fysiska personers rättigheter eller friheter av varierande sannolikhet och allvar, genomför förvaltaren lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

3. Den personuppgiftsansvariges marknadsföringsverksamhet

 1. Den personuppgiftsansvarige kan placera marknadsföringsinformation om sina varor eller tjänster på webbutikens webbplats. Sådant innehåll ska visas av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, i enlighet med det berättigade intresse som den personuppgiftsansvarige har av att publicera innehåll som rör de tjänster som tillhandahålls och marknadsföringsinnehållet för de åtgärder som den personuppgiftsansvarige är involverad i. Samtidigt kränker åtgärden inte kundernas/användarnas rättigheter och friheter, kunderna/användarna förväntar sig att få liknande innehåll, eller till och med förväntar sig det, eller så är det deras direkta syfte att besöka nätbutikens webbplats(er).

4. Mottagare av användarens uppgifter

 1. Den personuppgiftsansvarige lämnar ut användarnas personuppgifter endast till personuppgiftsbiträden enligt ingångna avtal om anförtroende av behandling av personuppgifter, i syfte att tillhandahålla tjänster till administratören, t.ex. hosting och underhåll av webbplatsen, IT-tjänster, marknadsföring och PR-tjänster.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

 1. Personuppgifter kommer inte att behandlas i tredje land.

6. Ångerrätt från avtalet - elektronisk returblankett

 1. Rättigheter för de registrerade
  1. tillgång (artikel 15 i dataskyddsförordningen) - för att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida hans eller hennes personuppgifter behandlas. Om uppgifter om en person behandlas har han eller hon rätt att få tillgång till dem och få följande information: om ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, om lagringsperioden för uppgifterna eller om de kriterier som används för att fastställa denna period, om rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter och att motsätta sig sådan behandling;
  2. att få en kopia av uppgifterna (artikel 15.3 i GDPR) - att få en kopia av de uppgifter som ska behandlas; den första kopian är kostnadsfri. För ytterligare kopior kan den registeransvarige ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader;
  3. rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR) - för att begära rättelse av felaktiga eller komplettera ofullständiga uppgifter om honom eller henne;
  4. att radera uppgifterna (artikel 17 i GDPR) - att begära att hans/hennes personuppgifter raderas om den personuppgiftsansvarige inte har någon rättslig grund för behandlingen av dem eller om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen;
  5. att begränsa behandlingen (artikel 18 i GDPR) - att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter när
   1. den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta,
   2. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av dem begränsas,
   3. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, men de krävs av den registrerade för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk,
   4. den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på att det ska kontrolleras om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades;
  6. rätten till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) - rätten att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, om uppgifterna behandlas på grundval av den registrerades samtycke eller på grundval av ett avtal med honom eller henne och om uppgifterna behandlas på automatisk väg;
  7. att göra invändningar (artikel 21 i GDPR) - att invända mot behandlingen av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges legitima ändamål, på grunder som är relaterade till hans/hennes specifika situation, inklusive profilering. I sådana fall ska den registeransvarige bedöma om det finns viktiga legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller skäl för att fastställa, driva eller försvara krav. Om den registrerades intressen enligt bedömningen kommer att ha företräde framför den registeransvariges intressen, ska den registeransvarige vara skyldig att upphöra med behandlingen av uppgifterna för dessa ändamål;
  8. återkalla samtycket när som helst och utan att ange något skäl, men den behandling av personuppgifter som utförts innan samtycket återkallas kommer fortfarande att vara laglig. Återkallande av samtycke ska leda till att den registeransvarige upphör att behandla personuppgifter för det ändamål för vilket samtycket gavs.
 2. För att utöva ovannämnda rättigheter bör den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige genom att använda de kontaktuppgifter som tillhandahålls och informera den personuppgiftsansvarige om vilken rättighet och i vilken utsträckning han/hon vill utöva den.

7. Ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter

 1. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är ordföranden för kontoret för skydd av personuppgifter, med säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas på följande sätt:
 2. adress för brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via den elektroniska brevlåda som finns på webbplatsen: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. adress för brev: hjälptelefon: 606-950-0000.

8. Dataskyddsombud

 1. Den registrerade kan också i alla fall kontakta den registeransvariges dataskyddsombud direkt via e-post eller skriftligen till den registeransvariges adress som anges i avsnitt 1 punkt 2 i denna policy.

9. Ändringar i sekretess- och cookiepolicyn

 1. Integritets- och cookiepolicyn kan kompletteras eller uppdateras i enlighet med den registeransvariges aktuella behov i syfte att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till kunderna/användarna.

10. Cookies

 1. Nätbutiken utför funktionerna för att få information om kunder, användare och deras beteende på följande sätt genom att
  1. uppgifter som frivilligt anges i formuläret, för ändamål som följer av formulärets funktion;
  2. lagra cookies (så kallade "cookies") på den slutliga enheten;
  3. insamling av webbserverloggar av webbutikens värdoperatör (nödvändigt för att webbutiken ska fungera korrekt).
 2. Cookie-filer är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i kundens/ användarens slutenhet och som är avsedda för att använda webbutikens webbplats. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, tiden för lagring på den slutliga enheten och ett unikt nummer.
 3. Onlinebutiken använder cookies endast efter att kunden/användaren har gett sitt samtycke i förväg. Du ger ditt samtycke till att webbshopen använder alla cookies genom att klicka på knappen: "Close" när meddelandet om webbshopens användning av cookies visas eller genom att stänga meddelandet.
 4. Om kunden/användaren inte samtycker till att nätbutiken använder cookies kan han/hon använda alternativet "Jag samtycker inte", som också finns tillgängligt i meddelandet om nätbutikens användning av cookies, eller ändra inställningarna i den webbläsare som kunden/användaren använder (detta kan dock leda till att nätbutiken inte fungerar korrekt).
 5. För att hantera cookie-inställningarna ska kunden/användaren välja webbläsare/system och följa instruktionerna: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från cookies är de legitima intressen som Webbplatsens operatör har, nämligen att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och garantera tjänsternas säkerhet.
 7. Webbbutiken använder två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras i användarens sista enhet tills han eller hon loggar ut, lämnar webbutiken eller stänger av programvaran (webbläsaren). Permanenta cookies lagras i användarens enhet under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de tas bort av användaren.

Functional cookies (necessary)

dolejsz.pl

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 days, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

dolejsz.pl

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 days, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 days, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 days, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 days, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 days, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 days, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 days, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 days, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 days, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 days, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 days, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Cookies används för följande ändamål
  1. skapa statistik som hjälper till att förstå hur kunderna/användarna av webbutiken använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
  2. upprätthålla sessionen för kunden/användaren (efter inloggning), vilket gör att kunden/användaren inte behöver ange inloggningen och lösenordet på nytt på varje undersida i webbutiken;
  3. definiera kundens profil i syfte att visa produktrekommendationer och matchande material i annonsnätverk, särskilt Google-nätverket.
 2. Programvara för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard lagring av cookies i användarens slutenhet. Kunderna/användarna kan ändra sina inställningar i detta område. Webbläsaren gör det möjligt att ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookie-filer.
 3. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på webbutikens webbplatser.
 4. Cookie-filer som placeras i kundens/användarens slutenhet och som även kan användas av Online Shops annonsörer och partners som samarbetar med Online Shop.
 5. Cookies kan användas av Google-nätverket för att visa annonser som är skräddarsydda efter hur kunden/användaren använder webbutiken. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller den tid som spenderas på en viss sida: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Vi rekommenderar att kunden/användaren läser dessa företags integritetspolicy för att förstå användningen av cookies i statistiken: Integritetspolicy - Google Analytics.
 7. När det gäller information om kundens/användarens preferenser som samlas in av Googles annonsnätverk kan kunden/användaren se och redigera informationen från cookies med hjälp av verktyget https://www.google.com/ads/preferences/
 8. På webbutikens webbplats finns plugins som kan överföra kundernas/användarnas uppgifter till datainsamlare, som t.ex:

  Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google

  .
 9. För att kunna utföra distansförsäljningsavtalet på ett korrekt sätt kan den registeransvarige göra kund-/användaruppgifter tillgängliga för kurirföretag. De leveransmetoder som för närvarande är tillgängliga i webbutiken är: https://dolejsz.pl/sv/delivery.
 10. För att distansförsäljningsavtalet ska kunna genomföras korrekt kan den registeransvarige göra kund-/användaruppgifter tillgängliga för betalningssystem på Internet. De för närvarande tillgängliga betalningsmetoderna i form av förskottsbetalning i webbutiken är: https://dolejsz.pl/sv/payments.

11. Nyhetsbrev

 1. Kunden/användaren kan ge sitt samtycke till att ta emot kommersiell information elektroniskt genom att kryssa för det lämpliga alternativet i registreringsformuläret eller senare i den lämpliga fliken. Om ett sådant samtycke ges ska kunden/användaren få information (nyhetsbrev) om nätbutiken och annan kommersiell information som säljaren skickar till kundens/användarens e-postadress.
 2. Kunden/användaren kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att avmarkera rutan på sin kontosida eller genom att gå till formuläret https://dolejsz.pl/pl/newsletter.html, klicka på länken i innehållet i varje nyhetsbrev eller genom kundtjänstkontoret.

12. Konto

 1. Kunden/användaren får inte placera innehåll, inklusive åsikter och andra uppgifter av olaglig karaktär, i webbutiken eller förse säljaren med innehåll.
 2. Kunden/användaren får tillgång till kontot efter registrering.
 3. Vid registreringen anger kunden/användaren kontotyp eller kön, namn, efternamn, företagsnamn, NIP-nummer, uppgifter för utfärdande av försäljningsdokument, fraktuppgifter, e-postadress och väljer ett lösenord. Kunden/användaren försäkrar att de uppgifter som han/hon lämnat i registreringsformuläret är korrekta. Registrering kräver att kunden/användaren läser bestämmelserna noggrant och markerar på registreringsformuläret att han/hon har läst bestämmelserna och accepterar alla bestämmelser fullt ut.
 4. När kunden/användaren får tillgång till kontot ingås ett avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg mellan säljaren och kunden/användaren på obestämd tid. Konsumenten kan frånträda detta avtal på de villkor som anges i föreskrifterna.
 5. Registrering av ett konto på en av webbutikens webbplatser innebär samtidigt en registrering som ger tillgång till andra webbplatser där webbutiken finns tillgänglig.
 6. Kunden/användaren kan när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg med omedelbar verkan genom att informera säljaren om detta via e-post eller skriftligen till den adress för den personuppgiftsansvarige som anges i avsnitt 1 punkt 2 i denna policy.
 7. Säljaren har rätt att säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster avseende kontot i händelse av: upphörande eller överföring av webbutikstjänsten till en tredje part, kundens/användarens överträdelse av lagen eller bestämmelserna i förordningarna, samt i händelse av inaktivitet från kundens/användarens sida under en period av 6 månader. Avtalet kan sägas upp med sju dagars uppsägningstid. Säljaren kan föreskriva att omregistrering av kontot kräver säljarens tillstånd.
Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 66 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-12
szybko sprawnie i na temat
2024-02-16
Supportive, polite, patient for the client who does no know anything about the product) Thank you a lot for support! It was a great pleasure to work with you.
pixel