Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Pravidlá obchodu

§ 1. Definície

 1. Pravidlá - tieto Pravidlá, ktoré vymedzujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, sú Pravidlami a predpismi pravidlá a predpisy uvedené v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej Zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uskutočňuje s predávajúcim právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Podnikateľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu o predaji na diaľku priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto Zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení Centrálneho registra ekonomických činností a informácií.
 5. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca vo vlastnom mene hospodársku alebo odbornú činnosť.
 6. Predajca:.
  dolejsz.pl Marcin Dolejsz ,
  tel. +48 509-721-056 (linka pomoci len v poľštine),
  dolejsz@dolejsz.pl,
  NIP PL 837-151-15-26,
  REGON 015637935.
 7. Adresa sídla predávajúceho:.
  al.600-lecia 62a/32,
  96-500 Sochaczew.
 8. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná predávajúcim, dostupná na elektronických adresách: https://dolejsz.pl, prostredníctvom ktorej môže Zákazník získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať službu.
 9. Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru/zmluva o poskytovaní digitálnej služby alebo digitálneho obsahu (ak je to relevantné) uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
 10. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Zákazník môže zakúpiť v Internetovom obchode.
 11. Digitálna služba - služba, ktorá Spotrebiteľovi umožňuje
  1. vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
  2. zdieľanie údajov v digitálnej forme, ktoré nahral alebo vytvoril Spotrebiteľ alebo iní používatelia tejto služby;
  3. iné formy interakcie prostredníctvom údajov.
 12. Digitálny obsah - údaje vytvorené a poskytnuté v digitálnej forme.
 13. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie v internetovom obchode - dokument, ktorý stanovuje podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie sú pripojené ako príloha 3 k obchodným podmienkam a sú k dispozícii na adrese https://dolejsz.pl/sk/privacy-and-cookie-notice.
 14. Trvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Predávajúcemu ukladať informácie adresované osobne Zákazníkovi alebo Predávajúcemu takým spôsobom, aby k nim bolo možné v budúcnosti pristupovať po dobu primeranú účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje reprodukovať uložené informácie v nezmenenej podobe, najmä e-mail.
 15. Elektronický objednávkový formulár - elektronický objednávkový postup sprístupnený predávajúcim kupujúcemu.
 16. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu; dostupný na adrese https://dolejsz.pl/sk/returns-open.html.
 17. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný postup poskytnutý predávajúcim kupujúcemu; dostupný na adrese https://dolejsz.pl/sk/rma-open.html.
 18. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "" zo strany Kupujúceho, ktoré sa považuje za odoslanie záväzného prejavu vôle Kupujúceho uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 19. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho vzťahujúci sa na daného Zákazníka a na ním zadané objednávky a Zákazníkom uzatvorené Zmluvy o predaji na diaľku, pomocou ktorého môže Zákazník zadávať objednávky a v stanovenom čase ich zrušiť alebo upraviť a uzatvárať Zmluvy o predaji na diaľku.
 20. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k jednotlivým Tovarom - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované formou hviezdičiek od 1 do 5.

§ 2 Všeobecné ustanovenia

 1. druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami
  1. uzatváranie Kúpnych zmlúv online - v súvislosti s Tovarom predávaným v Internetovom obchode,
  2. zásady registrácie a používania Účtu v rámci Internetového obchodu,
  3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - Zákazník môže k svojej objednávke pridať názor alebo komentár,
  4. zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
 2. Používanie internetového obchodu je možné za podmienky, že počítačový systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky
  1. webové prehliadače v aktuálnej verzii, napr
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 3. Obsah umiestnený na stránkach Internetového obchodu vrátane popisov Tovaru a cien predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci sprístupní tieto Obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu na úvodnej stránke pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Kupujúci si ich môže stiahnuť a vytlačiť.
 5. Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu zabezpečenia poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu nepovolanými osobami.

§ 3 Objednávky

 1. uskutočnenie objednávky v Internetovom obchode je možné vykonať prostredníctvom Účtu alebo zvoliť možnosť nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si Zákazník môže vytvoriť Účet. Interný účet je vedený až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania Účtu.
 2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Zákazník želá objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa Zákazníkovi zobrazí súhrn podanej objednávky. Súhrn objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa: Identifikačné údaje Predávajúceho, predmet objednávky, jednotkovú a celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na doručenie a iných nákladov, zvolený spôsob platby, zvolený spôsob doručenia, čas a náklady na doručenie.
 4. Ak je predmetom zmluvy poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré nie sú zaznamenané na hmotnom nosiči, alebo služieb poskytovaných elektronicky alebo na diaľku - Spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na odoslanie objednávky, ktoré sa nachádza na elektronickom objednávkovom formulári, udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy". Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
 5. Pre odoslanie Objednávky je potrebné v elektronickom objednávkovom formulári uviesť osobné údaje označené ako povinné, súhlasiť s obsahom Obchodných podmienok, odoslať Objednávku stlačením tlačidla ""
  1. Odoslanie elektronického objednávkového formulára Zákazníkom predstavuje záväzné vyhlásenie vôle uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku v súlade s obsahom týchto Obchodných podmienok.
  2. Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia elektronického objednávkového formulára zo strany Predávajúceho, ktoré je potvrdené zobrazením správy pre Kupujúceho potvrdzujúcej prijatie objednávky a uvedením jej čísla.
  3. Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku obdrží Kupujúci potvrdenie o uskutočnenej objednávke vo forme e-mailu, ktoré obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky a konečné potvrdenie všetkých dôležitých náležitostí Objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Obchodné podmienky Internetového obchodu vrátane príloh č. 1 a 2), údaje Predávajúceho, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po predaji a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy je uvedené v prílohe č. 1.
  4. Do doby, než predávajúci začne vybavovať objednávku
   1. môže zákazník zmeniť svoju objednávku pomocou technického riešenia, ktoré je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára a opätovne prejsť celou cestou objednávky. Zmena objednávky sa vykoná zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predtým zadanú objednávku. Prípadne sa platba vykonaná Zákazníkom pripíše na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
   2. Zákazník môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "zrušiť objednávku", ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
  5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci mu vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník.
  6. Doba spracovania objednávky je od 1 do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod ponúka možnosť platby formou platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení). Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s predávajúcim.
 2. Platbu za tovar je možné vykonať spôsobom, ktorý bol zvolený v čase objednávky v elektronickom objednávkovom formulári.
 3. aktuálne dostupné spôsoby platby vopred v Internetovom obchode sú dostupné na adrese https://dolejsz.pl/sk/payments.

§ 5 Doručenie

 1. V elektronickom objednávkovom formulári Zákazník vyberie spôsob doručenia zaškrtnutím vykonanej voľby.
 2. V prípade, že Tovar nebude Zákazníkom prevzatý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, po vyzvaní Zákazníka v e-maile uvedenom v procese nákupu na plnenie zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom vyhlásenia adresovaného Zákazníkovi formou e-mailovej správy.
 3. V situácii uvedenej v bode 2 je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na adrese https://dolejsz.pl/sk/delivery.

§ 6 Odstúpenie od zmluvy - elektronický formulár na vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel Zmluvu o predaji na diaľku, môže v lehote 14 dní od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
 2. Jednotlivý Podnikateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v odsekoch 6 a 7 tohto článku. Pokiaľ sa v odsekoch 6 a 7 týchto Obchodných podmienok hovorí o Spotrebiteľovi, rozumie sa tým aj Individuálny podnikateľ.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy - Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru.
 4. Vyhlásenie Spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže
  1. použiť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Internetového obchodu: https://dolejsz.pl/sk/returns-open.html.
  2. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.
  3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
 5. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred uplynutím jej platnosti.
 6. Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy
  1. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej Predávajúci dodáva Tovar, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je prepravcom určeným Spotrebiteľom, a v prípade zmluvy, ktorá
   1. v prípade, že sa dodáva viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, po dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
   2. spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas vymedzeného obdobia - od prevzatia prvej položky;
  2. v prípade ostatných zmlúv - odo dňa uzavretia zmluvy.
 7. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 tohto poriadku) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 tohto poriadku) sa poskytujú v elektronickej podobe.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby môže predávajúci zabrániť spotrebiteľovi v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, najmä tým, že spotrebiteľovi znemožní prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.
 9. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby je Spotrebiteľ povinný prestať používať tento Digitálny obsah alebo Digitálnu službu a sprístupňovať ich tretím osobám.
 10. Právo na odstúpenie od Zmluvy o predaji na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona zo dňa 30.05.2014. (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, okrem iného Zmluvy
  1. o poskytovaní služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po vykonaní plnenia predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy a túto skutočnosť vzal na vedomie.
  2. v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. ktorej predmetom plnenia je vec, ktorá nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určená na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;
  4. ktorého predmetom plnenia je vec dodaná v uzavretom obale, ktorý po otvorení nemožno vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po dodaní;
  5. na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov dodávaných v zapečatených obaloch, ak sa obal po dodaní otvoril;
  6. za dodanie digitálneho obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po plnení predávajúceho spotrebiteľ stratí právo odstúpiť od zmluvy a túto skutočnosť vzal na vedomie;
  7. ktorej predmetom je vec podliehajúca rýchlej skaze alebo vec s krátkou dobou trvanlivosti a pri ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré sú vzhľadom na ich povahu po dodaní neoddeliteľné od iných vecí;
  8. na dodávku novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  9. uzavreté verejnou dražbou;
  10. na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytnutia služby;
  11. ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;

§ 7 Účinky odstúpenia od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o predaji veci vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkol
  1. Vrátenie platieb sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
  2. Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - finančné prostriedky budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet uvedený Spotrebiteľom.
  3. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Tovar vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 2. Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám. Ak však Predávajúci takúto ponuku neurobil - Spotrebiteľ by mal vec vrátiť Predávajúcemu (alebo osobe poverenej Predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí vec vrátiť pred jej uplynutím. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa Digitálny obsah alebo Digitálna služba poskytuje výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
 5. Predávajúci môže požadovať vrátenie hmotného nosiča, na ktorom dodal Digitálny obsah, do 14 dní od doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nosič bezodkladne a na náklady Predávajúceho.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť cenu len v časti zodpovedajúcej Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktoré nie sú v súlade so zmluvou, a Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktorých povinnosť poskytnúť zanikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

§ 8 Reklamácia

 1. Reklamovať možno vadu Tovaru alebo nesúlad Tovaru s uzatvorenou Zmluvou o predaji na diaľku
  1. prostredníctvom elektronického reklamačného formulára;
  2. písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adresu dolejsz@dolejsz.pl.
 2. V oznámení je potrebné uviesť vadu, ktorú podľa názoru Kupujúceho Tovar má, nároky voči Predávajúcemu, a ak je to možné - zdokumentovať uvedenú vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci na reklamáciu odpovie do 14 dní od jej doručenia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamáciu uznal. Odpoveď na reklamáciu poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomne alebo na trvanlivom nosiči.
 3. Kroky, ktoré má Kupujúci vykonať na uplatnenie reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú v jednotlivých fázach uvedené v elektronickom reklamačnom formulári.
 4. V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu, vrátane nákladov na dopravu spojenú s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
 5. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, ako aj Individuálnemu podnikateľovi za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku podľa zásad, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa
  1. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru s Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku existujúci v čase jeho dodania a zverejnený do dvoch rokov od tohto času, ak doba použiteľnosti Tovaru určená Predávajúcim nie je dlhšia.
  2. Predávajúci opraví alebo vymení Tovar do 14 dní od uznania reklamácie. Náklady na opravu alebo výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, prepravu, prácu a materiál, znáša Predávajúci.
  3. Spotrebiteľ je povinný sprístupniť Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, Predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne Tovar na vlastné náklady. 6.
 6. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a zodpovedá Podnikateľovi za vady zakúpeného Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka.
 7. Dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi sa uskutočňuje v súlade so zásadami, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa
  1. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, ak bol Digitálny obsah alebo prostriedky, ktoré umožňujú prístup k Digitálnemu obsahu alebo stiahnutie Digitálneho obsahu, sprístupnené Spotrebiteľovi alebo fyzickému alebo virtuálnemu zariadeniu, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel samostatne zvolil, alebo ak k nemu Spotrebiteľ alebo takéto zariadenie, získali prístup.
  2. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď k nemu spotrebiteľ alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel nezávisle zvolil, získalo prístup.
  3. Predávajúci uvedie Digitálny obsah alebo Digitálnu službu do súladu so zmluvou do 21 dní od okamihu, keď ho Spotrebiteľ informuje o nesúlade so zmluvou, a to bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa, pričom zohľadní ich povahu a účel, na ktorý sa používajú. Náklady na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou znáša predávajúci.

§ 9 Posudky

 1. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k Tovaru je možné podať počas návštevy Internetového obchodu kliknutím na rozhranie pri Tovare alebo kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Pridanie stanoviska je dobrovoľné a bezplatné. Zákazník môže v rámci jednej objednávky zadať len jedno Hodnotenie. 2.
 2. V Hodnotení môže zákazník priradiť hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár s obmedzením na 65535 znakov.
 3. Hodnotenia sa ukladajú a verejne zobrazujú na webovej stránke internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Predávajúci overuje Hodnotenia pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu predmetného Tovaru. Posudok, ktorý osoba vložila s použitím e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu - je na webovej stránke Internetového obchodu označený komentárom "posudok potvrdený nákupom". Akýkoľvek iný Názor je označený ako "názor nepotvrdený nákupom".
 5. Predávajúci môže zverejniť Názory na daný Tovar zo svojich ďalších internetových Obchodov.
 6. Predávajúci nebude meniť Názory z hľadiska ich obsahu alebo udelených hviezdičiek.
 7. Za obsah stanoviska zodpovedá výlučne a výhradne kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo vymazať názor v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok.
 8. Poskytovanie informácií, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne nemorálne, je zakázané. Neprípustné je tiež nahrávanie obsahu, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže. 9.
 9. Zákazník sa zaväzuje, že nebude umiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, má propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahuje osobné údaje tretích strán.
 10. Obsah hodnotenia môže byť na výslovnú žiadosť Zákazníka skrytý pred ostatnými používateľmi Obchodu, ale udelené hviezdičkové hodnotenie bude zahrnuté do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10 Duševné vlastníctvo

 1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských alebo súvisiacich práv k ním zverejneným hodnoteniam a vyjadreniam, s výnimkou práva používať Internetový obchod spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach. Zákazník nemá nárok na žiadne práva na zaznamenávanie, reprodukciu, sprístupňovanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo týchto Obchodných podmienok.
 2. Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, najmä do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov internetového obchodu.
 3. Umiestnením Názorov v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - udeľuje Zákazník Predávajúcemu časovo a územne neobmedzenú nevýhradnú a bezodplatnú licenciu na použitie týchto diel Predávajúcim spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti použitia známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti použitia
  1. v oblasti zaznamenávania a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnou technikou, t. j. akoukoľvek technikou na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, na disku počítača, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb a rozmnožovania, nahrávania, použitia na internete, reklamy, rozmnožovania záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
  2. použitie celého diela alebo jeho častí alebo akýchkoľvek prvkov s možnosťou vykonania úprav vyplývajúcich z povahy daného on-line nosiča - vo všetkých publikáciách, najmä on-line, digitálnych, informačných a spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo časťami diel; použitie celého diela alebo jeho častí na účely propagácie a reklamy, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
  3. v rámci obchodovania s originálom alebo rozmnoženinami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - predaj, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
  4. v rámci šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti spôsobom, ktorý umožňuje každému prístup k dielu na mieste a v čase, ktorý si sám zvolí,
  5. použitie diel na propagačné a marketingové účely;
 4. vymazanie účtu zákazníkom alebo stanoviska podľa § 9 ods. 8 nemá vplyv na platnosť uvedenej licencie.

§ 11 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania sú účinné od 2023.01.21.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bude zmenené alebo neplatné na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a sú pre Predávajúceho a Zákazníka záväzné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Všetky zmluvy uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových predpisov sa budú vykonávať na základe predpisov, ktoré boli platné v deň uzavretia zmluvy.
 4. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto Obchodných podmienok je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň Vás chceme informovať, že uvedené konania majú dobrovoľný charakter a musia s nimi súhlasiť obe strany.
 5. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 Vás informujeme, že platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi online na úrovni EÚ (platforma ODR) je dostupná na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je jednotné kontaktné miesto pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb online.

§ 12. Príloha 1 - Informácie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy máte za nasledujúcich podmienok spotrebiteľ a fyzická osoba - podnikateľ.
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 14 dňoch
  1. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď prevezmete tovar alebo keď tovar prevezme vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom;
  2. v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa záväzok previesť vlastníctvo viacerých položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
  3. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníckeho práva k položkám, ktoré sú dodávané po častiach alebo častiach, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej časti alebo časti, alebo odo dňa, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej časti alebo časti;
  4. v prípade zmlúv o pravidelnej dodávke tovaru na určitý čas odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvého tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili, nadobudne vlastníctvo prvého tovaru;
  5. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať, t. j.: [iai:názov_spoločnosti], [iai:adresa_spoločnosti], [iai:PSČ_spoločnosti] [iai:mesto_spoločnosti], tel. +48 509-721-056 (linka pomoci len v poľštine), dolejsz@dolejsz.pl o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
 4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://dolejsz.pl/sk/returns-open.html. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
 5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
 7. V prípade zmlúv zahŕňajúcich prevod vlastníctva k predmetu, pri ktorých sme neponúkli prevzatie predmetu v prípade odstúpenia od zmluvy - zadržíme vrátenie peňazí, kým predmet nedostaneme alebo kým nám nepredložíte doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 8. Vrátenú položku pošlite späť na adresu: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak predmet odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením predmetu znášate vy.
 9. vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenie Tovaru môže byť spojené s vyššími nákladmi ako pri bežnom poštovom doručení. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné zaslať zásielku na palete, čo je drahšie ako bežné poštové doručenie.

§ 13. Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

IdoSell Trusted Reviews
4.94 / 5.00 71 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-19
Super obsługa, doradztwo i podejście do klienta. Polecam.
2024-06-07
Super
pixel