Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca údajov a definície

 1. Správcom údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, známym aj ako predávajúci, je [iai:názov_spoločnosti], tel +48 509-721-056 (linka pomoci len v poľštine), NIP [iai:číslo_daňového_obchodu], REGON [iai:číslo_spoločnosti].
 2. Správcu údajov môžete kontaktovať na adrese
  1. adresa pre listy: al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew;
  2. e-mailovú adresu: dolejsz@dolejsz.pl.
 3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku/webové stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto zásadách.
 4. Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej Zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 5. Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná predávajúcim, dostupná na elektronických adresách (webových stránkach): https://dolejsz.pl, prostredníctvom ktorého môže zákazník/užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať službu.
 6. Newsletter - informácie, vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) od Predávajúceho, zasielané Zákazníkovi/Užívateľovi elektronickými prostriedkami; ich prijímanie je dobrovoľné a vyžaduje sa súhlas Zákazníka/Užívateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú Zákazníka/Užívateľa a objednávok Zákazníka/Užívateľa a zmlúv uzatvorených Zákazníkom/Užívateľom, ktorý umožňuje Zákazníkovi/Užívateľovi zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

2. Účely, právny základ a obdobie spracovania

 1. Na účely plnenia Zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva
  1. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa na účely zabezpečenia správneho fungovania služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o činnosti na webovej stránke vrátane jednotlivých podstránok;
  2. geolokačné údaje, ak používateľ poskytovateľovi služieb udelil súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné údaje sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk Tovaru a služieb;
  3. osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo (DIČ), číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré správca vyžaduje v procese nákupu.
 2. Tieto informácie neobsahujú identifikačné údaje používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje. Prevádzkovateľ preto na ne rozširuje plnú ochranu podľa GDPR.
 3. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, na účely poskytovania služby, t. j. dohody o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami v súlade s Nariadením, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, v súlade so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným príslušným nastavením internetového prehliadača, v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súlade so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania internetového obchodu používateľom.
 4. Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia vyžadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej tomuto riziku.

3. Marketingové činnosti prevádzkovateľa údajov

 1. Prevádzkovateľ údajov môže na webovej stránke internetového obchodu umiestniť marketingové informácie o svojom Tovare alebo službách. Takýto obsah zobrazuje prevádzkovateľ údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa údajov pri zverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a propagačného obsahu akcií, na ktorých sa prevádzkovateľ údajov podieľa. Akcia zároveň neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú podobný obsah, alebo ho dokonca očakávajú, alebo je ich priamym cieľom navštíviť webové stránky Internetového obchodu.

4. Príjemcovia údajov používateľa

 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Používateľov len sprostredkovateľom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov, a to za účelom poskytovania služieb Prevádzkovateľovi, napr. hosting a údržba webovej stránky, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6. Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratový formulár

 1. Práva dotknutých osôb
  1. prístupu (článok 15 GDPR) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách použitých na určenie tejto doby, o práve požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu;
  2. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 GDPR) - získať kópiu údajov, ktoré sa majú spracúvať; prvá kópia je bezplatná. Za ďalšie kópie môže správca údajov účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 GDPR) - požiadať o opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov, ktoré sa ho týkajú;
  4. vymazať údaje (článok 17 GDPR) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ nemá právny základ na ich spracovanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracovania;
  5. na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) - požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak
   1. dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania,
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
  6. na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) - právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
  7. namietať (článok 21 GDPR) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou vrátane profilovania. V takom prípade prevádzkovateľ posúdi existenciu dôležitých oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo dôvodov na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia budú mať záujmy dotknutej osoby prednosť pred záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný zastaviť spracúvanie údajov na tieto účely;
  8. kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas, ale spracovanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu zostáva naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu má za následok, že prevádzkovateľ údajov prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 2. Na uplatnenie uvedených práv by sa dotknutá osoba mala obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, ktoré právo a v akom rozsahu chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul.Stawki 2, ktorý je možné kontaktovať nasledovne:
 2. adresa pre listy: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na webovej stránke: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. adresa pre listy: linka pomoci: 606-950-0000.

8. Úradník pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v oddiele 1 bode 2 týchto zásad.

9. Zmeny zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie

 1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa môžu dopĺňať alebo aktualizovať podľa aktuálnych potrieb správcu údajov s cieľom poskytovať zákazníkom/užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledovným spôsobom
  1. informácie dobrovoľne uvedené vo formulároch na účely vyplývajúce z funkcie formulára;
  2. ukladanie súborov cookie (tzv. "cookies") na koncovom zariadení;
  3. zhromažďovanie protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (potrebné pre správne fungovanie internetového obchodu).
 2. Súbory cookie sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa súbory cookie len po predchádzajúcom súhlase zákazníka/užívateľa. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie internetovým obchodom udelíte kliknutím na tlačidlo: "Zavrieť", keď sa zobrazí oznámenie o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo zatvorením tohto oznámenia.
 4. Ak Zákazník/Užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies Internetovým obchodom, môže použiť možnosť: "Nesúhlasím", ktorá je tiež dostupná v oznámení o používaní súborov cookies Internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý Zákazník/Užívateľ práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, zákazník/užívateľ by mal vybrať webový prehliadač/systém a postupovať podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov zo súborov cookie sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa webovej stránky, ktoré spočívajú v poskytovaní vysokokvalitných služieb a v zaistení bezpečnosti služieb.
 7. Internetový obchod používa dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v konečnom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé súbory cookie sa ukladajú v zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo do ich odstránenia používateľom.

Functional cookies (necessary)

dolejsz.pl

monit_token: 365 days, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.

client: 1 days, cookie
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.

affiliate: 90 days, cookie
Ukladá informácie o ID partnera, z ktorého bol obchod zadaný.

ordersDocuments: cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.

__idsui: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.

login: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na stránku

CPA: 28 days, cookie
Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA/CPS, na ktorých sa lokalita zúčastňuje.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.

basket_id: 365 days, cookie
Identifikátor nákupného košíka používateľa stránky, pridelený na dobu trvania prebiehajúcej relácie.

page_counter: 1 days, cookie
Počítadlo navštívených stránok.

LANGID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o jazyku vybratom používateľom stránky.

REGID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.

CURRID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o mene stránky vybranej používateľom

__IAIABT__: 30 days, cookie
Ukladá identifikátor A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Uloží identifikátor variantu vybraného v rámci prebiehajúceho A/B testu.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda ApplePay.

paypalMerchant: 1 days, cookie
ID účtu PayPal.

toplayerNextShowTime_: cookie
Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Ukladá informácie o uzavretí aktívneho panela zliav.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Uloží informáciu o uzavretí lišty bezplatného doručenia.

redirection: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna s uvedením navrhovaného jazyka pre obchod.

filterHidden: 365 days, cookie
Po kliknutí na možnosť zložiť filter pre tovar sa uloží, ktorý filter sa má zložiť pri obnovení zoznamu tovaru.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacej správy.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Obsahuje informácie o menách programov CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

basket_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte produktov v košíku.

wishes_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte produktov v zozname obľúbených.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacieho okna informujúceho o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda PayPal.

ck_cook: 3 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil so súbormi cookie.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie vašich preferencií a ďalších informácií, napríklad preferovaného jazyka, počtu výsledkov, ktoré chcete, aby sa zobrazovali na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20), a toho, či chcete mať zapnutý filter Google SafeSearch. Tento súbor cookie je potrebný aj na poskytovanie platobnej služby Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu stránku pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.

PayPal

ts: cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

ts_c: 1095 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na predchádzanie podvodom.

x-pp-s: cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

enforce_policy: 365 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

tsrce: 3 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

l7_az: 60 minutes, cookie
Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej stránke.

LANG: 1 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

nsid: cookie
Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov predbežných objednávok, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.

Google Ads

*-*: 14 days, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

_ga: 730 days, cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

_gid: 1 days, cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

_gat: 1 days, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Verzia súboru cookie, ktorá nie je určená len pre HTTP, s názvom FPLC s hodnotou hashovanou z hodnoty FPID.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom nástroja Google Tag Manager, tento súbor cookie sa bude volať _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Slúži na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a ďalších informácií.

__utma: 730 days, cookie
Slúži na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Slúži na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí javascriptová knižnica a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmc: cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené pre interoperabilitu s urchin.js. V minulosti tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.

__utmt: 10 minutes, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

__utmz: 180 days, cookie
Uloží zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Slúži na ukladanie vlastných premenných údajov na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa používal aj pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku v lietadle alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby AMP Client ID.

FPID: 730 days, cookie
Tento súbor cookie sa štandardne nazýva FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v súbore FPID sa použije na nastavenie identifikátora klienta v požiadavke na servery spoločnosti Google.

_gaexp: 90 days, cookie
Slúži na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na identifikátory zákazníkov služby Google Ads.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kampaní Google Ads.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID reklamných skupín Google Ads.

_opt_awkid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kritérií Google Ads.

_opt_utmc: 1 days, cookie
Uloží posledný parameter dopytu utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
Tento súbor cookie sa vytvorí pri spustení experimentu presmerovania. Ukladá ID experimentu, ID variantu a odkaz na presmerovanú stránku.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To umožňuje prispôsobiť vašu marketingovú stratégiu.

__utmli: 60 days, cookie
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá sa v rámci analýz na stránke snaží rozlišovať kliknutia na odkazy vedúce na rovnaké miesto určenia. Obsahuje identifikátor (ak existuje) kliknutého odkazu (alebo jeho nadradeného odkazu), ktorý sa načíta na nasledujúcej stránke, takže analýzy na stránke môžu určiť, kde na stránke sa kliknutý odkaz nachádzal.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Obsahujú digitálne podpísané a zašifrované záznamy ID účtu Google používateľa a posledného času prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


Advertising cookies

dolejsz.pl

RSSID: 180 days, cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

Google Ads

_gcl_au : 90 days, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 days, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 days, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 days, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 days, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 days, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 days, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 days, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 days, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 days, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 days, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
Poskytovanie reklamy alebo opätovné cielenie.


 1. Súbory cookie sa používajú na tieto účely
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie zákazníka/užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí zákazník/užívateľ na každej podstránke internetového obchodu znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  3. definovanie profilu zákazníka na účely zobrazovania odporúčaných produktov a zodpovedajúcich materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 2. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia používateľa. Zákazníci/užívatelia môžu v tejto oblasti zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje odstrániť súbory cookie. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookie.
 3. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
 4. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a môžu ich používať aj inzerenti a partneri internetového obchodu, ktorí spolupracujú s internetovým obchodom.
 5. Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník/užívateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Odporúčame, aby si zákazník/užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností s cieľom pochopiť používanie súborov cookie v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov - Google Analytics.
 7. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka/užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, zákazník/užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Na webovej stránke internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje zákazníkov/užívateľov do zariadení na zber údajov, ako sú napr: Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Photoslurp, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 9. Na účely riadneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov sprístupniť údaje zákazníka/užívateľa kuriérskym subjektom. V súčasnosti sú v internetovom obchode k dispozícii tieto spôsoby doručenia: [iai:terms_delivery_url].
 10. Na účely správneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov sprístupniť údaje zákazníka/užívateľa internetovým platobným systémom. V súčasnosti sú v internetovom obchode k dispozícii tieto spôsoby platby formou preddavkovej platby: [iai:terms_payments_url].

11. Newsletter

 1. Zákazník/Užívateľ môže udeliť súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronicky zaškrtnutím príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade takéhoto súhlasu bude Zákazník/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na e-mailovú adresu Zákazníka/Užívateľa.
 2. Zákazník/užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo vo formulári https://dolejsz.pl/sk/newsletter.html, kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každej novinky alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12. Účet

 1. Zákazník/Užívateľ nesmie v Internetovom obchode umiestňovať alebo poskytovať Predávajúcemu obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy.
 2. Zákazník/užívateľ získa prístup k účtu po registrácii.
 3. Pri registrácii zákazník/užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, číslo NIP, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje o preprave, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/užívateľ ubezpečuje, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú správne. Pri registrácii je potrebné, aby si zákazník/užívateľ pozorne prečítal tieto Pravidlá a v registračnom formulári označil, že si tieto Pravidlá prečítal a plne súhlasí so všetkými ustanoveniami.
 4. V okamihu, keď je zákazníkovi/užívateľovi umožnený prístup k účtu, je medzi predávajúcim a zákazníkom/užívateľom uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto pravidlách.
 5. Registrácia účtu na jednej z webových stránok internetového obchodu zároveň znamená registráciu umožňujúcu prístup na ostatné webové stránky, na ktorých je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/používateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, pričom o tom informuje predávajúceho e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti 1 bod 2 týchto zásad.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa Účtu v prípade: ukončenia alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Pravidiel zo strany Zákazníka/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu si vyžaduje súhlas predávajúceho.
IdoSell Trusted Reviews
4.94 / 5.00 71 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-19
Super obsługa, doradztwo i podejście do klienta. Polecam.
2024-06-07
Super
pixel