Free delivery from 64,10 €
Save to shopping list
Create a new shopping list

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca údajov a definície

 1. Správcom údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, známym aj ako predávajúci, je [iai:názov_spoločnosti], tel Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe, NIP [iai:číslo_daňového_obchodu], REGON [iai:číslo_spoločnosti].
 2. Správcu údajov môžete kontaktovať na adrese
  1. adresa pre listy: al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew;
  2. e-mailovú adresu: dolejsz@dolejsz.pl.
 3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku/webové stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto zásadách.
 4. Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej Zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 5. Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná predávajúcim, dostupná na elektronických adresách (webových stránkach): https://dolejsz.pl, prostredníctvom ktorého môže zákazník/užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať službu.
 6. Newsletter - informácie, vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) od Predávajúceho, zasielané Zákazníkovi/Užívateľovi elektronickými prostriedkami; ich prijímanie je dobrovoľné a vyžaduje sa súhlas Zákazníka/Užívateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú Zákazníka/Užívateľa a objednávok Zákazníka/Užívateľa a zmlúv uzatvorených Zákazníkom/Užívateľom, ktorý umožňuje Zákazníkovi/Užívateľovi zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

2. Účely, právny základ a obdobie spracovania

 1. Na účely plnenia Zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva
  1. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa na účely zabezpečenia správneho fungovania služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o činnosti na webovej stránke vrátane jednotlivých podstránok;
  2. geolokačné údaje, ak používateľ poskytovateľovi služieb udelil súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné údaje sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk Tovaru a služieb;
  3. osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo (DIČ), číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré správca vyžaduje v procese nákupu.
 2. Tieto informácie neobsahujú identifikačné údaje používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje. Prevádzkovateľ preto na ne rozširuje plnú ochranu podľa GDPR.
 3. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, na účely poskytovania služby, t. j. dohody o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami v súlade s Nariadením, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, v súlade so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným príslušným nastavením internetového prehliadača, v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súlade so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania internetového obchodu používateľom.
 4. Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia vyžadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej tomuto riziku.

3. Marketingové činnosti prevádzkovateľa údajov

 1. Prevádzkovateľ údajov môže na webovej stránke internetového obchodu umiestniť marketingové informácie o svojom Tovare alebo službách. Takýto obsah zobrazuje prevádzkovateľ údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa údajov pri zverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a propagačného obsahu akcií, na ktorých sa prevádzkovateľ údajov podieľa. Akcia zároveň neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú podobný obsah, alebo ho dokonca očakávajú, alebo je ich priamym cieľom navštíviť webové stránky Internetového obchodu.

4. Príjemcovia údajov používateľa

 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Používateľov len sprostredkovateľom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov, a to za účelom poskytovania služieb Prevádzkovateľovi, napr. hosting a údržba webovej stránky, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6. Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratový formulár

 1. Práva dotknutých osôb
  1. prístupu (článok 15 GDPR) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách použitých na určenie tejto doby, o práve požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu;
  2. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 GDPR) - získať kópiu údajov, ktoré sa majú spracúvať; prvá kópia je bezplatná. Za ďalšie kópie môže správca údajov účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 GDPR) - požiadať o opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov, ktoré sa ho týkajú;
  4. vymazať údaje (článok 17 GDPR) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ nemá právny základ na ich spracovanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracovania;
  5. na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) - požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak
   1. dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania,
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
  6. na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) - právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
  7. namietať (článok 21 GDPR) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou vrátane profilovania. V takom prípade prevádzkovateľ posúdi existenciu dôležitých oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo dôvodov na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia budú mať záujmy dotknutej osoby prednosť pred záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný zastaviť spracúvanie údajov na tieto účely;
  8. kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas, ale spracovanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu zostáva naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu má za následok, že prevádzkovateľ údajov prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 2. Na uplatnenie uvedených práv by sa dotknutá osoba mala obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, ktoré právo a v akom rozsahu chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul.Stawki 2, ktorý je možné kontaktovať nasledovne:
 2. adresa pre listy: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na webovej stránke: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. adresa pre listy: linka pomoci: 606-950-0000.

8. Úradník pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v oddiele 1 bode 2 týchto zásad.

9. Zmeny zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie

 1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa môžu dopĺňať alebo aktualizovať podľa aktuálnych potrieb správcu údajov s cieľom poskytovať zákazníkom/užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledovným spôsobom
  1. informácie dobrovoľne uvedené vo formulároch na účely vyplývajúce z funkcie formulára;
  2. ukladanie súborov cookie (tzv. "cookies") na koncovom zariadení;
  3. zhromažďovanie protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (potrebné pre správne fungovanie internetového obchodu).
 2. Súbory cookie sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa súbory cookie len po predchádzajúcom súhlase zákazníka/užívateľa. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie internetovým obchodom udelíte kliknutím na tlačidlo: "Zavrieť", keď sa zobrazí oznámenie o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo zatvorením tohto oznámenia.
 4. Ak Zákazník/Užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies Internetovým obchodom, môže použiť možnosť: "Nesúhlasím", ktorá je tiež dostupná v oznámení o používaní súborov cookies Internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý Zákazník/Užívateľ práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, zákazník/užívateľ by mal vybrať webový prehliadač/systém a postupovať podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov zo súborov cookie sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa webovej stránky, ktoré spočívajú v poskytovaní vysokokvalitných služieb a v zaistení bezpečnosti služieb.
 7. Internetový obchod používa dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v konečnom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé súbory cookie sa ukladajú v zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo do ich odstránenia používateľom.

Functional cookies (necessary)

dolejsz.pl

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

dolejsz.pl

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Súbory cookie sa používajú na tieto účely
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie zákazníka/užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí zákazník/užívateľ na každej podstránke internetového obchodu znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  3. definovanie profilu zákazníka na účely zobrazovania odporúčaných produktov a zodpovedajúcich materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 2. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia používateľa. Zákazníci/užívatelia môžu v tejto oblasti zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje odstrániť súbory cookie. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookie.
 3. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
 4. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a môžu ich používať aj inzerenti a partneri internetového obchodu, ktorí spolupracujú s internetovým obchodom.
 5. Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník/užívateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Odporúčame, aby si zákazník/užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností s cieľom pochopiť používanie súborov cookie v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov - Google Analytics.
 7. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka/užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, zákazník/užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Na webovej stránke internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje zákazníkov/užívateľov do zariadení na zber údajov, ako sú napr: .
 9. Na účely riadneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov sprístupniť údaje zákazníka/užívateľa kuriérskym subjektom. V súčasnosti sú v internetovom obchode k dispozícii tieto spôsoby doručenia: [iai:terms_delivery_url].
 10. Na účely správneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov sprístupniť údaje zákazníka/užívateľa internetovým platobným systémom. V súčasnosti sú v internetovom obchode k dispozícii tieto spôsoby platby formou preddavkovej platby: [iai:terms_payments_url].

11. Newsletter

 1. Zákazník/Užívateľ môže udeliť súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronicky zaškrtnutím príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade takéhoto súhlasu bude Zákazník/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na e-mailovú adresu Zákazníka/Užívateľa.
 2. Zákazník/užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo vo formulári https://dolejsz.pl/en/newsletter.html, kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každej novinky alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12. Účet

 1. Zákazník/Užívateľ nesmie v Internetovom obchode umiestňovať alebo poskytovať Predávajúcemu obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy.
 2. Zákazník/užívateľ získa prístup k účtu po registrácii.
 3. Pri registrácii zákazník/užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, číslo NIP, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje o preprave, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/užívateľ ubezpečuje, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú správne. Pri registrácii je potrebné, aby si zákazník/užívateľ pozorne prečítal tieto Pravidlá a v registračnom formulári označil, že si tieto Pravidlá prečítal a plne súhlasí so všetkými ustanoveniami.
 4. V okamihu, keď je zákazníkovi/užívateľovi umožnený prístup k účtu, je medzi predávajúcim a zákazníkom/užívateľom uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto pravidlách.
 5. Registrácia účtu na jednej z webových stránok internetového obchodu zároveň znamená registráciu umožňujúcu prístup na ostatné webové stránky, na ktorých je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/používateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, pričom o tom informuje predávajúceho e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti 1 bod 2 týchto zásad.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa Účtu v prípade: ukončenia alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Pravidiel zo strany Zákazníka/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu si vyžaduje súhlas predávajúceho.
IdoSell Trusted Reviews
4.93 / 5.00 15 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-03-20
Bardzo dobry kontkakt , ekspresowa dostawa!
2023-01-15
Dostawa terminowa ,.Towar zgodny z zamówieniem.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel