Free delivery from 64,16 €
Save to shopping list
Create a new shopping list

Winkel regels

§ 1. Definities

 1. Reglement - dit Reglement bepaalt de beginselen voor het sluiten van overeenkomsten op afstand via de Internetwinkel, de beginselen voor de uitvoering van deze overeenkomsten, de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst op afstand en de beginselen voor de klachtenprocedure. Met betrekking tot de langs elektronische weg verrichte diensten zijn de Regels respectievelijk de regels en voorschriften als bedoeld in artikel 8 van de Wet elektronische dienstverlening.
 2. Klant - een natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent, die met de Verkoper een Overeenkomst op afstand sluit.
 3. Consument - een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit met de handelaar die niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of beroepsactiviteit.
 4. Individuele ondernemer - een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor deze persoon niet van professionele aard is, met name als gevolg van het onderwerp van zijn bedrijfsactiviteit.
 5. Ondernemer: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is en waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, die in eigen naam een economische of beroepsactiviteit uitoefent.
 6. Verkoper:.
  dolejsz.pl Marcin Dolejsz,
  tel. Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe,
  dolejsz@dolejsz.pl,
  NIP 837-151-15-26,
  REGON 015637935.
 7. Vestigingsadres van de verkoper:.
  al.600-lecia 62a/32,
  96-500 Sochaczew.
 8. Internetwinkel - de door de Verkoper beheerde website, beschikbaar op de elektronische adressen: https://dolejsz.pl via welke de Klant informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid en de Goederen kan kopen of een dienst kan bestellen.
 9. Overeenkomst voor verkoop op afstand - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen/overeenkomst voor de levering van een Digitale Dienst of Digitale Inhoud (indien van toepassing), gesloten via de Online Shop.
 10. Goederen - een roerende zaak die de Klant in de Online Shop kan kopen.
 11. Digitale Dienst - een dienst waarmee de Consument
  1. het produceren, verwerken, opslaan of raadplegen van gegevens in digitale vorm;
  2. het delen van gegevens in digitale vorm die door de Consument of andere gebruikers van deze dienst zijn geüpload of gecreëerd;
  3. andere vormen van interactie via gegevens.
 12. Digitale inhoud - gegevens geproduceerd en verstrekt in digitale vorm.
 13. Privacy- en cookiebeleid van de Online Shop - een document met gedetailleerde regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het Privacy- en Cookiesbeleid is bijgevoegd als Bijlage 3 bij de Voorwaarden en is beschikbaar op https://dolejsz.pl/nl/privacy-and-cookie-notice.
 14. Permanent medium - een materiaal of instrument waarmee de Klant of de Verkoper persoonlijk aan de Klant of de Verkoper gerichte informatie kan opslaan op zodanige wijze dat de informatie in de toekomst toegankelijk is gedurende een periode die is afgestemd op de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd, met name e-mail.
 15. Elektronisch bestelformulier - de elektronische bestelprocedure die door de Verkoper aan de Koper ter beschikking wordt gesteld.
 16. Elektronisch retourformulier - de door de Verkoper aan de Koper ter beschikking gestelde elektronische retourprocedure; beschikbaar op https://dolejsz.pl/en/returns-open.html.
 17. Elektronisch Claimformulier - de elektronische claimprocedure die door de Verkoper aan de Koper ter beschikking wordt gesteld; beschikbaar op https://dolejsz.pl/en/rma-open.html.
 18. Verzenden van een bestelling - validatie van een bestelling door te klikken op de knop "" door de Klant, behandeld als indiening door de Klant van een bindende intentieverklaring om een Verkoopovereenkomst op afstand te sluiten met de Verkoper.
 19. Account - een in de Online Winkel en in het ICT-systeem van de Verkoper opgeslagen reeks gegevens met betrekking tot een bepaalde Klant en de door de Klant geplaatste bestellingen en door de Klant gesloten Verkoopovereenkomsten op afstand, met behulp waarvan de Klant bestellingen kan plaatsen, en te zijner tijd - kan annuleren of wijzigen, en Verkoopovereenkomsten op afstand kan sluiten.
 20. Orderbehandelingsadvies of advies van individuele Goederen - subjectieve verklaringen en beoordelingen toegekend in de vorm van sterren van 1 tot 5.

§ 2 Algemene bepalingen

 1. soorten en omvang van elektronisch geleverde diensten
  1. sluiten van Koopovereenkomsten online - met betrekking tot in de Internetwinkel verkochte Goederen,
  2. beginselen van registratie en gebruik van een Account in het kader van de Internet Shop,
  3. het toevoegen van meningen, commentaren en beoordelingen - de Klant kan een mening of commentaar toevoegen aan zijn/haar bestelling,
  4. het verzenden van e-mails waarin de Verkoper de ontvangst van een bestelling bevestigt, de eventuele ontvangst van de betaling, de aanvaarding van een bestelling voor verwerking.
 2. Het gebruik van de Online Winkel is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte computersysteem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten
  1. webbrowsers in de huidige versie bijv
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. elk programma voor het bekijken van bestanden in PDF-formaat.
 3. De inhoud op de pagina's van de Internet Shop, met inbegrip van de beschrijvingen van de Goederen en de prijzen vormen een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Verkoper stelt deze Voorwaarden samen met de Bijlagen beschikbaar via een link op de homepage voor, tijdens en na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand. De koper kan deze downloaden en afdrukken.
 5. Teneinde de veiligheid van de overdracht van berichten en gegevens in verband met de geleverde diensten te waarborgen, neemt de Online Winkel technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van veiligheid van de geleverde diensten, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de via internet overgedragen persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

§ 3 Bestellingen

 1. het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel kan via een Account of de optie van aankoop zonder registratie kiezen, in welk geval een interne account wordt aangemaakt, op basis waarvan de Klant een Account kan aanmaken. De interne account blijft behouden totdat de gegevens uit het systeem worden verwijderd of de Account wordt geblokkeerd.
 2. De aankoop vindt plaats door het invullen van een elektronisch bestelformulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Winkel. De selectie van de bestelde Goederen gebeurt door ze aan het winkelmandje toe te voegen. De elektronische bestelbon vermeldt onder meer welke Goederen, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden de Klant wenst te bestellen op de door hem aangegeven plaats. De Klant onderneemt de nodige technische stappen op basis van de weergegeven berichten.
 3. Zodra de Klant alle nodige gegevens heeft ingevoerd, wordt een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. De samenvatting van de bestelling bevat informatie over: De identificatiegegevens van de Verkoper, het voorwerp van de bestelling, de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelde Goederen, inclusief eventuele leverings- en andere kosten, de gekozen betalingswijze, de gekozen leveringswijze, het tijdstip en de kosten van levering.
 4. Indien het voorwerp van de overeenkomst de levering is van digitale inhoud of digitale diensten die niet zijn opgeslagen op een materiële drager of diensten die elektronisch of op afstand worden geleverd - geeft de consument in het aanvullende vakje dat vereist is om de bestelling te plaatsen en dat zich op het elektronische bestelformulier bevindt, de volgende toestemming: "Ik stem in met de levering van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een materiële drager of met de aanvang van de dienst vóór het verstrijken van 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst en erken het verlies van het herroepingsrecht". De Verkoper bevestigt de ontvangst van voornoemde toestemming per e-mail.
 5. Om een Bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om in het Elektronisch Bestelformulier de als verplicht aangeduide persoonsgegevens te verstrekken, de inhoud van de Voorwaarden te aanvaarden, de Bestelling te verzenden door op de knop "" te drukken
  1. Het verzenden van een elektronisch bestelformulier door de Klant vormt een bindende intentieverklaring om een Overeenkomst op afstand te sluiten, overeenkomstig de inhoud van deze Voorwaarden.
  2. Een Overeenkomst voor verkoop op afstand wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Verkoper het elektronische bestelformulier aanvaardt, hetgeen wordt bevestigd door het tonen van een bericht aan de Koper waarin de aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd en het nummer ervan wordt vermeld.
  3. Na het sluiten van een Overeenkomst op afstand ontvangt de Klant een bevestiging van de geplaatste bestelling in de vorm van een e-mail, die bevat: bevestiging van de aanvaarding van de bestelling en de definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de Bestelling en de algemene voorwaarden van de gesloten Overeenkomst op afstand (Voorwaarden van de Online Winkel, inclusief Bijlagen nrs. 1 en 2), de gegevens van de Verkoper, de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de prestaties, over de door de Verkoper geleverde diensten na de verkoop en over de wijze en de gevolgen van de herroeping van de overeenkomst. Instructies over de wijze en de gevolgen van terugtreding uit de overeenkomst zijn opgenomen in bijlage 1.
  4. Totdat de Verkoper begint met de verwerking van de bestelling
   1. kan de Klant zijn bestelling wijzigen met behulp van de technische oplossing die beschikbaar is op de pagina Elektronisch bestelformulier en het volledige besteltraject opnieuw doorlopen. De bestelling wordt gewijzigd door het plaatsen van een nieuwe bestelling die de eerder geplaatste bestelling vervangt. Als alternatief wordt de door de Klant verrichte betaling gecrediteerd op de nieuwe bestelling en, in geval van een te hoge betaling, teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig was.
   2. De Klant kan zijn bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te kiezen die beschikbaar is op de pagina van het Elektronisch Bestelformulier.
  5. Indien de Klant de bestelling annuleert, betaalt de Verkoper de ontvangen betaling binnen 3 werkdagen terug. De betaling zal worden terugbetaald via dezelfde betalingsmethode die de Klant heeft gebruikt.
  6. De verwerkingstijd van de bestelling bedraagt tussen 1 en 10 werkdagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

§ 4 Betaling

 1. De Online Shop biedt de mogelijkheid van betaling in de vorm van vooruitbetaling, onder rembours (met betaling op rekening na levering). De optie van uitgestelde betaling is mogelijk in met de verkoper individueel overeengekomen situaties.
 2. De betaling van de goederen kan geschieden via de methode die bij de bestelling op het Elektronisch Bestelformulier is gekozen.
 3. de momenteel beschikbare prepaid betalingsmethoden in de Online Shop zijn beschikbaar op https://dolejsz.pl/nl/payments.

§ 5 Levering

 1. Op het Elektronisch Bestelformulier dient de Klant de wijze van levering te selecteren door de gemaakte keuze aan te kruisen.
 2. In het geval dat de Goederen niet worden afgehaald door de Klant, waardoor de Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd - kan de Verkoper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst, nadat hij de Klant in een tijdens het aankoopproces gegeven e-mail heeft opgeroepen om de overeenkomst uit te voeren. De terugtrekking uit het contract gebeurt door een verklaring aan de Klant in de vorm van een e-mailbericht.
 3. In de in punt 2 aangegeven situatie is de Verkoper verplicht om de voor de door de Klant gekochte Goederen ontvangen betaling onmiddellijk aan de Klant terug te betalen.
 4. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Shop zijn beschikbaar op https://dolejsz.pl/nl/delivery.

§ 6 Herroeping van de overeenkomst - elektronisch retourformulier

 1. Een consument die een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Bij herroeping van een overeenkomst op afstand - wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.
 2. De individuele ondernemer heeft ook het recht om de overeenkomst op grond van de leden 6 en 7 te herroepen. Voor zover in de leden 6 en 7 van deze voorwaarden wordt verwezen naar de consument, wordt hieronder tevens verstaan de individuele ondernemer.
 3. In geval van herroeping van de overeenkomst - draagt de consument alleen de rechtstreekse kosten van terugzending van de goederen.
 4. Uit de verklaring van de consument moet duidelijk blijken dat hij de overeenkomst wil herroepen; de consument kan met name
  1. het elektronische retourformulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://dolejsz.pl/en/returns-open.html.
  2. de overeenkomst herroepen door middel van het herroepingsformulier dat als Bijlage 2 is bijgevoegd - door het te sturen naar het geregistreerde adres van de Verkoper.
  3. De Verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager de ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst die op de in de leden 1 en 2 aangegeven wijze is ingediend.
 5. Verzending van de verklaring vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om de termijn in acht te nemen.
 6. De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in
  1. voor een overeenkomst ter uitvoering waarvan de verkoper de goederen levert en verplicht is deze in eigendom over te dragen - vanaf het in bezit nemen van de goederen door de consument of een andere derde dan de door de consument aangewezen vervoerder, en in geval van een overeenkomst die
   1. betrekking heeft op meerdere zaken die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd - vanaf de inbezitneming van de laatste zaak, partij of onderdeel;
   2. bestaat uit de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode - vanaf de inbezitneming van het eerste artikel;
  2. voor andere overeenkomsten - vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 7. Het formulier voor de verklaring van herroeping van de overeenkomst (aanhangsel nr. 2 bij dit reglement) en de informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht (aanhangsel nr. 1 bij dit reglement) worden in elektronische vorm verstrekt.
 8. In geval van herroeping van de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud of digitale dienst kan de verkoper de consument beletten verder gebruik te maken van de digitale inhoud of digitale dienst, met name door de consument de toegang tot de digitale inhoud of digitale dienst te ontzeggen.
 9. In geval van herroeping van de Overeenkomst voor de levering van Digitale Inhoud of Digitale Dienst zal de Consument het gebruik van die Digitale Inhoud of Digitale Dienst en de terbeschikkingstelling daarvan aan derden staken.
 10. Het recht van herroeping van een overeenkomst op afstand is niet van toepassing op de overeenkomsten bedoeld in artikel 38 van de wet van 30.05.2014. (Staatsblad van 2019, punt 134) betreffende consumentenrechten, onder meer overeenkomsten
  1. voor het verrichten van diensten waarvoor de consument verplicht is de prijs te betalen, indien de verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de consument, die voor de aanvang van de prestatie is meegedeeld dat hij na de prestatie van de verkoper het recht verliest om de overeenkomst te herroepen en dit heeft erkend.
  2. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  3. waarvan het voorwerp van de prestatie een goed is dat niet geprefabriceerd is, dat niet volgens de specificaties van de consument is vervaardigd of dat niet bestemd is om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
  4. waarvan het voorwerp van de prestatie een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend;
  5. voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na de levering wordt geopend;
  6. voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvoor de consument de prijs moet betalen, indien de verkoper met de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de consument, die vóór het begin van de uitvoering is meegedeeld dat de consument na de uitvoering door de verkoper het recht verliest om de overeenkomst te herroepen en dit heeft erkend;
  7. waarbij het voorwerp van de prestatie een bederfelijk goed of een goed met een korte houdbaarheid is en waarbij het voorwerp van de prestatie bestaat uit zaken die na levering naar hun aard onlosmakelijk met andere zaken verbonden zijn;
  8. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst
  9. die op een openbare veiling worden gesloten
  10. voor het verstrekken van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de dag of de periode van uitvoering van de dienst is vermeld;
  11. wanneer het voorwerp van de prestatie alcoholische dranken zijn waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

§ 7 Gevolgen van herroeping van de overeenkomst

 1. De verkoper betaalt de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van een goed alle door de consument gedane betalingen terug, inclusief de leveringskosten, overeenkomstig de door de verkoper aangeboden goedkoopste leveringswijze
  1. De terugbetaling van de betalingen geschiedt via dezelfde betalingswijze die de Consument heeft gebruikt.
  2. Indien de Consument om gebruik te maken van het herroepingsrecht - gebruik maakt van het Elektronisch Retourformulier - worden de gelden terugbetaald via de gekozen methode en op de door de Consument opgegeven bankrekening.
  3. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden de goederen zelf bij de Consument op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling van de van de Consument ontvangen betaling achterhouden totdat hij de goederen heeft teruggekregen of de Consument het bewijs van teruggave heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 2. De Verkoper kan de Consument aanbieden de goederen zelf bij hem op te halen. Indien de Verkoper een dergelijk aanbod echter niet heeft gedaan - dient de Consument de zaak onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper (of aan een persoon die door de Verkoper gemachtigd is de zaak op te halen) terug te zenden. Om de termijn te halen volstaat het om de zaak vóór het verstrijken ervan terug te sturen. De goederen die de consument terugstuurt, moeten worden gezonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper.
 3. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik ervan en die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 4. De consument kan de overeenkomst niet herroepen indien de digitale inhoud of de digitale dienst wordt geleverd in ruil voor de betaling van een prijs en het gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst met de overeenkomst niet van belang is.
 5. De verkoper kan binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping door de consument verzoeken om teruggave van de materiële drager waarop hij de digitale inhoud heeft geleverd. De Consument zal de drager onmiddellijk en op kosten van de Verkoper terugsturen.
 6. De Verkoper is alleen verplicht de prijs terug te betalen voor het gedeelte dat betrekking heeft op de Digitale Inhoud of Digitale Dienst die niet in overeenstemming is met de overeenkomst en de Digitale Inhoud of Digitale Dienst waarvan de verplichting tot levering is vervallen door de herroeping van de overeenkomst.

§ 8 Klacht

 1. Een klacht over een gebrek aan de Goederen of het niet voldoen van de Goederen aan de gesloten Koopovereenkomst op afstand kan worden ingediend
  1. via het Elektronisch Klachtenformulier;
  2. schriftelijk aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper of per e-mail aan dolejsz@dolejsz.pl.
 2. In de kennisgeving is het noodzakelijk om een gebrek dat de Goederen volgens de Koper hebben, tegen de Verkoper te claimen, en indien mogelijk - het genoemde gebrek te documenteren en een bewijs van aankoop van de Goederen in de Online Shop te verstrekken. De Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien hij niet binnen voornoemde termijn heeft geantwoord, wordt hij geacht de klacht te hebben erkend. Het antwoord op de klacht wordt door de Verkoper schriftelijk of op een duurzame drager aan de Koper verstrekt.
 3. De door de Koper te nemen stappen om een klacht in te dienen, met inbegrip van de wijze van levering van de Goederen waarover wordt geklaagd aan de Verkoper, worden in verschillende stadia aangegeven in het Elektronisch Klachtenformulier.
 4. Indien de Verkoper de klacht gegrond acht: de kosten van vervanging, reparatie, inclusief de verzendkosten in verband met de klacht van de Goederen komen voor rekening van de Verkoper.
 5. De Verkoper is jegens de Consument, alsmede jegens de Individuele Ondernemer, aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de Goederen met de Overeenkomst op Afstand op grond van de beginselen die voortvloeien uit de Wet van 30.05.2014 betreffende consumentenrechten
  1. De Verkoper is aansprakelijk voor de niet-overeenstemming van de Goederen met de op afstand gesloten Verkoopovereenkomst die bestaat op het moment van de levering en die binnen twee jaar vanaf dat moment bekend wordt gemaakt, tenzij de door de Verkoper opgegeven levensduur van de Goederen langer is.
  2. De Verkoper zal de Goederen herstellen of vervangen binnen 14 dagen na de erkenning van de klacht. De kosten van reparatie of vervanging, waaronder met name de kosten van verzending, vervoer, arbeid en materiaal, zijn voor rekening van de Verkoper.
  3. De consument stelt de te herstellen of te vervangen goederen ter beschikking van de verkoper. De verkoper haalt de goederen op eigen kosten op. 6.
 6. De Verkoper zal de Goederen vrij van gebreken leveren en is jegens de Ondernemer aansprakelijk voor gebreken aan de gekochte Goederen op grond van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De levering van digitale inhoud of digitale dienst aan de consument of de individuele ondernemer geschiedt overeenkomstig de beginselen die voortvloeien uit de wet van 30.05.2014 betreffende consumentenrechten
  1. De digitale inhoud wordt geacht te zijn geleverd wanneer de digitale inhoud of de middelen die toegang verlenen tot de digitale inhoud of het downloaden van de digitale inhoud ter beschikking zijn gesteld van de consument of van een fysiek of virtueel apparaat dat de consument onafhankelijk voor dat doel heeft gekozen, of wanneer de consument of dat apparaat er toegang toe heeft gekregen.
  2. De digitale inhoud wordt geacht te zijn geleverd wanneer de consument of het fysieke of virtuele apparaat dat de consument daartoe onafhankelijk heeft gekozen, er toegang toe heeft gekregen.
  3. De Verkoper zal de Digitale Inhoud of Digitale Dienst in overeenstemming brengen met de overeenkomst binnen 21 dagen vanaf het moment dat de Verkoper door de Consument is geïnformeerd over het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en zonder onnodige overlast voor de Consument, rekening houdend met hun aard en het doel waarvoor zij worden gebruikt. De kosten om de digitale inhoud of de digitale dienst in overeenstemming te brengen met de overeenkomst zijn voor rekening van de verkoper.

§ 9 Adviezen

 1. Een mening over de afhandeling van een bestelling of een mening over een Item kan worden ingediend tijdens een bezoek aan de Online Shop door te klikken op de interface naast het Item of door te klikken op de link in de e-mail. Het toevoegen van een mening is vrijwillig en gratis. De klant kan binnen een bestelling slechts één Beoordeling plaatsen. 2.
 2. In de beoordelingen kan de klant een sterrenwaardering van 1 tot 5 toekennen en een mondeling commentaar toevoegen dat beperkt is tot 65535 tekens.
 3. De beoordelingen worden opgeslagen en openbaar weergegeven op de Online Shop website, evenals op de websites https://zaufaneopinie.idosell.com en https://trustedreviews.idosell.com.
 4. De Verkoper controleert de meningen aan de hand van het e-mailadres dat bij de aankoop van de betreffende Goederen is gebruikt. Een Opinie die geplaatst is door een persoon die gebruik maakt van het e-mailadres dat gebruikt is bij het aankoopproces - wordt op de website van de Winkel gemarkeerd met de opmerking "Opinie bevestigd door aankoop". Elke andere mening wordt gemarkeerd als een "mening niet bevestigd door een aankoop".
 5. De Verkoper kan Adviezen over een bepaalde Koopwaar van zijn andere online Stores publiceren.
 6. De Verkoper zal de meningen niet wijzigen wat betreft hun inhoud of de toegekende sterren.
 7. De koper is als enige en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de mening. De verkoper behoudt zich het recht voor een mening te verwijderen onder de voorwaarden van de wet en deze voorwaarden.
 8. Het indienen van informatie die onwaar, misleidend, vulgair, agressief, beledigend of duidelijk immoreel is, is verboden. Het is ook onaanvaardbaar om inhoud te uploaden die onwettig is, inbreuk maakt op de rechten van derden of een daad van oneerlijke concurrentie vormt. 9.
 9. De Klant verbindt zich ertoe geen inhoud te plaatsen die links naar externe websites bevat, een promotioneel of publicitair karakter heeft of persoonsgegevens van derden bevat.
 10. De inhoud van de beoordeling kan op uitdrukkelijk verzoek van de Klant verborgen worden voor andere gebruikers van de Winkel, maar de toegekende sterrenbeoordeling wordt opgenomen in de algemene beoordeling van de Winkel en de Goederen.

§ 10 Intellectuele eigendom

 1. De Klant verklaart dat hij geen enkel recht heeft, met inbegrip van auteursrechten of naburige rechten op de door hem geplaatste beoordelingen en uitingen, met uitzondering van het recht om de Online Shop te gebruiken op de in de Voorwaarden aangegeven wijze. De Klant heeft geen enkel recht om de inhoud vast te leggen, te reproduceren, beschikbaar te stellen, openbaar te maken of te verspreiden, tenzij een dergelijk recht voortvloeit uit de bepalingen van de wet of deze Voorwaarden.
 2. De Klant is niet gerechtigd op enigerlei wijze in te grijpen in de inhoud, in het bijzonder de inhoud, structuur, vorm, grafische vormgeving, het werkingsmechanisme of andere elementen van de Online Winkel.
 3. Door het plaatsen van Adviezen in de Online Winkel, die werken vormen in de zin van de wet van 4.2.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - verleent de Klant aan de Verkoper een niet-exclusieve en kosteloze licentie, onbeperkt in tijd en gebied, om deze werken door de Verkoper te gebruiken, samen met het recht om een sublicentie te verlenen, die het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek op zodanige wijze omvat dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem individueel gekozen plaats en tijdstip (het internet). De licentie wordt verleend voor alle op het tijdstip van de verlening ervan bekende exploitatiegebieden, met name de volgende exploitatiegebieden
  1. op het gebied van opname en verveelvoudiging van het werk door middel van eender welke techniek - met name door middel van druk, reprografie, magnetische opname, digitale techniek, d.w.z. met gebruikmaking van eender welke techniek op een audiovisuele of visuele drager, met name op audiovisuele schijven, cd's, computerschijf, in een multimedianetwerk, met inbegrip van het internet en aanverwante on-linediensten en verveelvoudiging, opname, gebruik op het internet, reclame, verveelvoudiging van de opname in elektronische vorm in het computergeheugen en in interne en externe netwerken,
  2. gebruik van het geheel of van fragmenten of onderdelen van het werk, met de mogelijkheid van wijzigingen die voortvloeien uit de aard van het gegeven onlinemedium - in alle publicaties, met name online, digitaal, nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of fragmenten van werken; gebruik in zijn geheel of in fragmenten voor promotie- en reclamedoeleinden, met name in de vorm van audiovisuele, audio- en mediareclame.
  3. in het kader van de handel in het origineel of de kopieën waarop het werk is vastgelegd - verhandeling, uitlening, leasing van het origineel of de kopieën,
  4. in het kader van de verspreiding van het werk op een andere dan de bovengenoemde wijze: openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning, reproductie, alsmede uitzending en heruitzending, alsmede het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van het werk dat eenieder er toegang toe heeft op een door hem gekozen plaats en tijdstip,
  5. het gebruik van de werken voor promotie- en marketingdoeleinden
 4. de schrapping van het Account door de Klant of van een advies overeenkomstig artikel 9, punt 8, heeft geen invloed op de geldigheid van de voornoemde licentie.

§ 11 Slotbepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 2023.01.21.
 2. In het geval dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden wordt gewijzigd of ongeldig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en bindend voor de Verkoper en de Klant.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Alle overeenkomsten die vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving zijn gesloten, worden uitgevoerd op basis van de regelgeving die van kracht was op de datum van sluiting van de overeenkomst.
 4. Op de beslechting van geschillen met betrekking tot de Voorwaarden is het Poolse recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde gemeenschappelijke rechtbank. De Klant die een Consument is, kan ook gebruik maken van buitengerechtelijke manieren om klachten te behandelen en vorderingen in te dienen. Alle informatie over de buitengerechtelijke behandeling van klachten en vorderingen is te vinden op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: www.uokik.gov.pl. Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat de aangegeven procedures een vrijwillig karakter hebben en dat beide partijen ermee moeten instemmen.
 5. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 delen wij u mee dat het platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een one-stop-shop website voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting nastreven van een geschil betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoop- of dienstenovereenkomst.

§ 12. Bijlage 1 - Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

 1. U heeft het recht van herroeping onder de volgende voorwaarden voor de consument en de individuele ondernemer.
  U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 14 dagen
  1. in het geval van een koopovereenkomst, vanaf de dag waarop u de goederen in ontvangst neemt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt;
  2. in geval van een overeenkomst die de verplichting inhoudt om de eigendom van verscheidene afzonderlijk geleverde zaken over te dragen, vanaf de dag waarop u de laatste zaak in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak in bezit krijgt;
  3. in het geval van een overeenkomst die voorziet in de eigendomsoverdracht van zaken die in gedeelten of afleveringen worden geleverd, vanaf de dag waarop u de laatste aflevering of het laatste onderdeel in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste aflevering of het laatste onderdeel in bezit krijgt;
  4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen, gedurende een bepaalde termijn vanaf de dag waarop u het eerste goed in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed in bezit krijgt;
  5. voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, dat wil zeggen: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew, tel Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe, dolejsz@dolejsz.pl door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen.
 3. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
 4. U kunt ook het op de website van de Online Shop beschikbare elektronische retourformulier invullen: https://dolejsz.pl/en/returns-open.html. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw herroepingsverklaring op een duurzame drager.
 5. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. In geval van herroeping van deze overeenkomst betalen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten voor de levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.
 7. In het geval van contracten met eigendomsoverdracht van een artikel waarbij wij niet hebben aangeboden het artikel af te halen in het geval van herroeping - zullen wij de terugbetaling inhouden totdat wij het artikel hebben ontvangen of totdat u ons het bewijs van teruggave heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 8. Stuur het geretourneerde artikel terug naar: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. De directe kosten voor het terugzenden van het artikel komen voor uw rekening.
 9. wegens het gewicht en de afmetingen van de goederen, in geval van herroeping van het contract - kan het terugzenden van de goederen hogere kosten met zich meebrengen dan een normale postbezorging. Als u gebruik wilt maken van de diensten van koeriersbedrijven, kan het nodig zijn de zending op een pallet te verzenden, wat duurder is dan gewone postbezorging.

§ 13. Bijlage 2 - Modelformulier voor herroeping

IdoSell Trusted Reviews
4.93 / 5.00 15 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-03-20
Bardzo dobry kontkakt , ekspresowa dostawa!
2023-01-15
Dostawa terminowa ,.Towar zgodny z zamówieniem.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel