Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Pravidla obchodu

§ 1. Definice

 1. Pravidla - tato Pravidla, která vymezují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronickou cestou, jsou Pravidla a předpisy obdobně pravidly a předpisy uvedenými v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - fyzická osoba, která činí s obchodníkem právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 4. Podnikající fyzická osoba - fyzická osoba uzavírající Smlouvu o prodeji na dálku, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této Smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence ekonomických činností a informací.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající vlastním jménem hospodářskou nebo odbornou činnost.
 6. Prodejce:.
  dolejsz.pl Marcin Dolejsz,
  tel. +48 509-721-056 (linka důvěry pouze v polštině),
  dolejsz@dolejsz.pl,
  NIP PL 837-151-15-26,
  REGON 015637935.
 7. Adresa sídla prodávajícího:.
  al.600-lecia 62a/32,
  96-500 Sochaczew.
 8. Internetový obchod - webové stránky provozované prodávajícím, které jsou dostupné na elektronických adresách: https://dolejsz.pl, prostřednictvím které může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu.
 9. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/smlouva o poskytování digitální služby nebo digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 10. Zboží - movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 11. Digitální služba - služba, která Spotřebiteli umožňuje
  1. vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo zpřístupňovat data v digitální podobě;
  2. sdílení dat v digitální podobě, která byla nahrána nebo vytvořena Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. jiné formy interakce prostřednictvím dat.
 12. Digitální obsah - data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany soukromí a cookies jsou připojeny jako příloha 3 k obchodním podmínkám a jsou k dispozici na adrese https://dolejsz.pl/cs/privacy-and-cookie-notice.
 14. Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodejci ukládat informace určené osobně zákazníkovi nebo prodejci takovým způsobem, aby k nim bylo možné v budoucnu přistupovat po dobu odpovídající účelu, pro který jsou informace používány, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě, zejména e-mail.
 15. Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 16. Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží, který prodávající zpřístupnil kupujícímu; je k dispozici na adrese https://dolejsz.pl/cs/returns-open.html.
 17. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup poskytnutý prodávajícím kupujícímu; dostupný na adrese https://dolejsz.pl/cs/rma-open.html.
 18. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "" ze strany Zákazníka, které je považováno za podání závazného projevu vůle Zákazníka uzavřít s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 19. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího vztahující se k danému Zákazníkovi a jím učiněným objednávkám a uzavřeným Smlouvám o prodeji na dálku, s jehož pomocí může Zákazník zadávat objednávky a v řádném termínu je rušit či upravovat a uzavírat Smlouvy o prodeji na dálku.
 20. Názor na vyřízení objednávky nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení udělované formou hvězdiček od 1 do 5.

§ 2 Obecná ustanovení

 1. druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickými prostředky
  1. uzavírání Kupních smluv online - s ohledem na Zboží prodávané v Internetovém obchodě,
  2. zásady registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 2. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že počítačový systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky
  1. webové prohlížeče v aktuální verzi, např
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Obsah umístěný na stránkách Internetového obchodu, včetně popisů Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
 4. Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na úvodní stránce před, v průběhu i po uzavření kupní smlouvy na dálku. Kupující si je může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené prostřednictvím internetu.

§ 3 Objednávky

 1. zadání objednávky v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může vytvořit účet. Interní účet je veden do doby, než jsou data ze systému vymazána nebo je Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství si Zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
 3. Jakmile Zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se mu souhrn podané objednávky. Souhrn objednávky bude obsahovat informace týkající se: Identifikační údaje Prodávajícího, předmět objednávky, jednotkovou a celkovou cenu objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvolený způsob platby, zvolený způsob dodání, čas a náklady na dodání.
 4. Pokud je předmětem smlouvy poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb poskytovaných elektronicky nebo na dálku - spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je nutné k podání objednávky a které se nachází na elektronickém objednávkovém formuláři, uděluje následující souhlas: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
 5. Pro podání Objednávky je nutné v elektronickém objednávkovém formuláři uvést osobní údaje označené jako povinné, souhlasit s obsahem obchodních podmínek, odeslat Objednávku stisknutím tlačítka ""
  1. Odeslání elektronického objednávkového formuláře Zákazníkem představuje závazné prohlášení vůle uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Obchodních podmínek.
  2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí elektronického objednávkového formuláře Prodávajícím, které je potvrzeno zobrazením zprávy pro Kupujícího potvrzující přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník potvrzení o učiněné objednávce ve formě e-mailu, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech důležitých náležitostí Objednávky a všeobecných podmínek uzavřené Smlouvy o prodeji na dálku (Obchodní podmínky Internetového obchodu včetně příloh č. 1 a 2), údaje Prodávajícího, o odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je obsaženo v příloze č. 1.
  4. Do doby, než prodávající zahájí vyřizování objednávky
   1. může zákazník svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. Případně se platba provedená Zákazníkem připíše na novou objednávku a v případě přeplatku se vrátí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. Pokud zákazník objednávku zruší, vrátí mu prodávající přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který Zákazník použil.
  6. Doba vyřízení objednávky je 1 až 10 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost platby formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží lze provést způsobem, který byl zvolen při objednání v elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. aktuálně dostupné způsoby předplacených plateb v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://dolejsz.pl/cs/payments.

§ 5 Dodání

 1. V elektronickém objednávkovém formuláři Zákazník zvolí způsob doručení zaškrtnutím provedené volby.
 2. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto, což bude mít za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy, a to po výzvě Zákazníka v e-mailu uvedeném v procesu nákupu k plnění smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se provádí učiněním prohlášení Zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://dolejsz.pl/cs/delivery.

§ 6 Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

 1. Spotřebitel, který uzavřel Smlouvu o prodeji na dálku, může ve lhůtě 14 dnů od ní odstoupit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Jednotlivý Podnikatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto Podmínek. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto Obchodních podmínek hovoří o Spotřebiteli, rozumí se tím rovněž Individuální podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy - Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení Spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může Spotřebitel
  1. použít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách Internetového obchodu: https://dolejsz.pl/cs/returns-open.html.
  2. odstoupit od smlouvy pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího.
  3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit na trvalém nosiči dat skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 5. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím.
 6. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy
  1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou odlišnou od přepravce určeného Spotřebitelem, a v případě smlouvy, která
   1. se týká více položek, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
   2. spočívá v pravidelném dodávání zboží po určitou dobu - od převzetí první položky;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto Pravidel) se poskytují v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby může prodávající zabránit spotřebiteli v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen přestat tento Digitální obsah nebo Digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30. 5. 2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, mimo jiné Smlouvy
  1. o poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí.
  2. v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jehož předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
  4. jehož předmětem plnění je věc dodaná v uzavřeném obalu, který po otevření nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. pro dodávky zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů dodávaných v zapečetěných obalech, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. za dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po uskutečnění plnění prodávajícím ztrácí spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí;
  7. jejímž předmětem je věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou použitelnosti a jejímž předmětem plnění jsou věci, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od ostatních věcí;
  8. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  9. uzavřené veřejnou dražbou;
  10. na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba plnění služby;
  11. pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;

§ 7 Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je povinen do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátit spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabídl
  1. Vrácení plateb se provede stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel.
  2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
  3. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 2. Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám. Pokud však Prodávající takovou nabídku neučinil - Spotřebitel by měl věc vrátit Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí věc vrátit před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad míru nezbytnou k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je Digitální obsah nebo Digitální služba poskytována výměnou za zaplacení ceny a nesoulad Digitálního obsahu nebo Digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 5. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém poskytl Digitální obsah, do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrátí nosič neprodleně a na náklady Prodávajícího.
 6. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, které nejsou v souladu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejichž povinnost poskytnout odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8 Reklamace

 1. Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit
  1. prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
  2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu dolejsz@dolejsz.pl.
 2. V oznámení je nutné specifikovat vadu, kterou dle názoru Kupujícího Zboží má, uplatnit ji u Prodávajícího, a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit doklad o zakoupení Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci poskytne Prodávající Kupujícímu písemně nebo na trvalém nosiči.
 3. Kroky, které má Kupující učinit za účelem uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v jednotlivých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
 4. V případě, že Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu spojenou s reklamací Zboží nese Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, jakož i Fyzické osobě podnikající, za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží s Kupní smlouvou uzavřenou na dálku existující v době jeho dodání a projevený do dvou let od této doby, pokud doba použitelnosti Zboží, stanovená Prodávajícím, není delší.
  2. Prodávající je povinen Zboží opravit nebo vyměnit do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese Prodávající.
  3. Spotřebitel je povinen dát Zboží, které má být opraveno nebo vyměněno, k dispozici Prodávajícímu. Prodávající si Zboží vyzvedne na vlastní náklady. 6.
 6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 7. Dodání Digitálního obsahu nebo Digitální služby Spotřebiteli nebo Fyzické osobě - Podnikateli se uskuteční v souladu se zásadami, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný okamžikem, kdy byl Digitální obsah nebo prostředky umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo stažení Digitálního obsahu zpřístupněny Spotřebiteli nebo fyzickému či virtuálnímu zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel samostatně zvolil, nebo kdy k němu Spotřebitel nebo takové zařízení přistoupilo.
  2. Digitální obsah se považuje za dodaný, jakmile k němu spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle zvolil, získá přístup.
  3. Prodávající uvede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy jej Spotřebitel informuje o nesouladu se smlouvou, a to bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, ke kterému jsou používány. Náklady na uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nese prodávající.

§ 9 Posudky

 1. Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko k Zboží lze podat při návštěvě Internetového obchodu kliknutím na rozhraní vedle Zboží nebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Přidání stanoviska je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může v rámci jedné objednávky vložit pouze jedno Hodnocení. 2.
 2. V hodnocení může zákazník přidělit hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků.
 3. Hodnocení se ukládají a veřejně zobrazují na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající ověřuje Hodnocení pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu daného Zboží. Názor, který je vložen osobou s použitím e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu - je na webových stránkách Obchodu označen komentářem "názor potvrzen nákupem". Jakýkoli jiný Názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
 5. Prodávající může zveřejnit Názory na dané Zboží ze svých dalších internetových Obchodů.
 6. Prodávající nebude měnit Názory z hlediska jejich obsahu nebo udělených hvězdiček.
 7. Za obsah názoru odpovídá pouze a výhradně kupující. Prodávající si vyhrazuje právo názor smazat za podmínek stanovených zákonem a těmito obchodními podmínkami.
 8. Poskytování nepravdivých, zavádějících, vulgárních, agresivních, urážlivých nebo zjevně nemorálních informací je zakázáno. Nepřípustné je rovněž vkládání obsahu, který je protiprávní, porušuje práva třetích osob nebo představuje jednání nekalé soutěže. 9.
 9. Zákazník se zavazuje, že nebude vkládat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, má propagační nebo reklamní charakter nebo obsahuje osobní údaje třetích osob.
 10. Obsah hodnocení může být na výslovnou žádost Zákazníka skryt ostatním uživatelům Obchodu, avšak udělené hvězdičkové hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10 Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že k jím zveřejněným hodnocením a vyjádřením mu nenáleží žádná práva, včetně autorských práv či práv souvisejících, s výjimkou práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. Zákazníkovi nepřísluší žádná práva k záznamu, reprodukci, zpřístupnění, zveřejnění nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z ustanovení zákona nebo těchto Obchodních podmínek.
 2. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
 3. Umístěním Názorů v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4. 2. 1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským - uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl Prodávajícím, spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím individuálně zvoleném (internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti užití
  1. v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačovém disku, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, nahrávání, užití na internetu, reklamy, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních a vnějších sítích,
  2. užití celého díla nebo jeho fragmentů či jakýchkoli prvků s možností provedení úprav vyplývajících z povahy daného on-line média - ve všech publikacích, zejména on-line, digitálních, zpravodajských a informačních, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; užití v celku nebo ve fragmentech pro účely propagace a reklamy, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
  3. v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž je dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
  4. v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a opětovné vysílání, a dále zpřístupňování díla veřejnosti způsobem umožňujícím každému přístup k dílu na místě a v čase jím zvoleném,
  5. užití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. vymazání účtu zákazníkem nebo stanoviska podle § 9 odst. 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky používání jsou účinné od 2023.01.21.
 2. V případě, že některé z ustanovení těchto obchodních podmínek bude rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu změněno nebo prohlášeno za neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro prodávajícího a zákazníka závazná.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré smlouvy uzavřené před datem vstupu nových předpisů v platnost se provádějí na základě předpisů platných v den uzavření smlouvy.
 4. Rozhodným právem pro řešení případných sporů souvisejících s Obchodními podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je internetová stránka pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online, a to na jednom místě.

§ 12. Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy máte za následujících podmínek spotřebitel a fyzická osoba podnikatel.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 14 dnech
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
  2. v případě smlouvy, která zahrnuje závazek převést vlastnictví k několika položkám, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví poslední položky nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená osoba nabyla vlastnictví poslední položky;
  3. v případě smlouvy, která stanoví povinnost převést vlastnictví k věcem, které jsou dodávány po částech nebo po částech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední část nebo splátku nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získá do vlastnictví poslední část nebo splátku;
  4. v případě smluv o pravidelném dodání zboží po určitou dobu ode dne, kdy jste získali do vlastnictví první zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do vlastnictví první zboží;
  5. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
 2. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tedy: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:PSČ_společnosti] [iai:město_společnosti], tel. +48 509-721-056 (linka důvěry pouze v polštině), dolejsz@dolejsz.pl o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://dolejsz.pl/cs/returns-open.html. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ dodání než námi nabízený nejlevnější typ standardního dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
 7. V případě smluv zahrnujících převod vlastnictví k předmětu, u nichž jsme nenabídli převzetí předmětu v případě odstoupení od smlouvy - zadržíme vrácení peněz, dokud předmět neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Vrácenou položku prosím zašlete zpět na adresu: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy.
 9. vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží vyšší náklady než při běžném poštovním doručení. Pokud budete chtít využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní doručení.

§ 13. Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

IdoSell Trusted Reviews
4.94 / 5.00 71 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-19
Super obsługa, doradztwo i podejście do klienta. Polecam.
2024-06-07
Super
pixel